Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Skogsstyrelsen måste avbryta nyckelbiotopskaoset.

  Kaoset inom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsförvaltning kan lätt avbrytas eller åtminstone begränsas. Förvalltningsrätterna börjar nu syna Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och dess effekter närmare i sömmarna. En förvaltningsrätt har konstaterat att den saknar förvaltningsmässigt stöd. Den är ett hemmabygge.. Skogsstyrelsen åker land och rike runt och konfiskerar mark och rättigheter utan stöd i lagstiftning. Nu har man dessutom tagit in Naturskyddsföreningen i den s k "myndighetsutövningen" vars beslut inte diarieförs eller tillställs markägaren med en beslutsmening som ger rätt till överklagande. Skogsstyrelsen hävdar att dess beslut inte kan överklagas - ännu en regel uppfunnen i Skogsstyrelsens och Kammarkollegiets juridiska verkstad.

  Skogsstyrelsen kan enkelt - om man vill - begränsa skadorna av sin verksamhet genom att använda den ekonomiska ram man tilldelats av regeringen på samma sätt som t ex Jordbruksverket och länsstyrelserna , helt rätt, använder de ekonomiska ramen för utbyggnaden av bredband.
  Riksdagen har fattat ett beslut om utbyggnad av bredband över hela landet men avvaktat med beslut om medelstilldelning. Den beslutas i ölika steg efterhand som projektet löper på. Med anslagsramen styr länsstyrelsen utvecklingen genom att besluta om medelstilldelning i den omfattning som Riksdagen medger. Samma modell skulle kunna tillämpas av Skogsstyrelsen.
  Förutsättningen för detta är att Skogsstyrelsen har kontroll över vad som egentligen behöver skydd, hur mycket som har skyddats och följaktligen vad som i nästa steg behöver skyddas. Dessa enkla men viktiga fakta verkar Skogsstyrelsen sakna. Istället skapar man ett kaos där fältpersonalen beslutar om skydd utan överblick av helheten. Varför gör Skogsstyrelse så? Jo man har tycker att man inte har något ekonomiskt ansvar och inte heller några ekonomiska ramar. Förr eller senare måste skogsägarna ge upp sitt motstånd eller också blir skattebetalarna tvungna att betala. Detta är inte Skogsstyrelsens huvudvärk. Den kommer bara få ännu mer arbetsuppgifter och bli än viktigare när kaoset skall redas ut. Med Skogsstyrelsens uppläggning kan all skog bli en enda stor nyckelbiotop.

  Om man istället tillämpade styrmodellen från bredbandsprojektet skulle fältpersonalen lämna in förslag till nyckelbiotoper till verksledningen och Skogsstyrelsens styrelse besluta om nyckelbiotoper i den omfattning den ekonomiska ramen från Riksdagen medger. Då skulle den ekonomiska ramen tvinga fram en inventering av inventeringsresultaten och prioritering av insatserna. Man skulle också få en meningsfull diskussion och genomgång av vad man har och vad som behöver ha ett särskilt skydd. EU har satt upp 20% som mål, i Sverige skyddas redan 30% men inventeringsraseriet bara fortsätter utan styrning och prioriteringar.
  Det är resultatet av den modell Skogsstyrelsen hittat på därför att man inte tycker att man har något ansvar eller ekonomisk ramar och att skogsägarna inte har rätt till skydd av sin egendom. Ansvarsbefrielse föder ansvarslöshet.
  Skogsstyrelsens styrelse kan med ett enkelt beslut begränsa skadeverkningarna av sin verksamhet. Finns det någon bland den namnkunniga skaran som behagar ta ansvar?

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang