Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Amanda Tas ·

  Vi behöver minskad konsumtion

  Det är inte bara restprodukter från industrin samt grenar och toppar från avverkningar som blir till bioenergi. Hela 9 procent av den skog som avverkades i Sverige 2016 blev till brännved av just trädstammar:

  https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/bruttoavverkning-jo0312/2016-statistiska-meddelanden-bruttoavverkning--reviderad.pdf

  European Academies Science Advisory Council (EASAC - bestående av 29 mestadels välrenommerade forskare i EU) varnar för att bioenergi från skog kan öka utsläppen av koldioxid inom EU:

  https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Carbon_Neutrality/EASAC_commentary_on_Carbon_Neutrality_15_June_2018.pdf

  https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/eus-malsattningar-for-fornyelsebar-energi-bioenergi-fran-skog-ar-inte-alltid-koldioxidneutral-utan-kan-oka-utslappen-av-koldioxid-inom-eu

  https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf

  Därtill har vi de närmare 800 forskarna som också håller med:

  https://empowerplants.files.wordpress.com/2018/01/scientist-letter-on-eu-forest-biomass-796-signatories-as-of-january-16-2018.pdf

  Som Kårén skriver kommer forskare fram till olika slutsatser beroende på vilka systemavgränsningar de gör. När det gäller klimatet är det befogat och berättigat att titta på längre tidsperspektiv och att ta flera parametrar i beaktande; koldioxidutsläpp, utsläpp av andra växthusgaser, albedo, molnbildning, mikroklimat mm., för att få en mer holistisk bild (men som sagt, frågan är om det till dags dato finns sådana vetenskapliga studier).

  Detta har inget med klimatförnekelse att göra utan innebär att vi behöver se oss om efter mer miljöriktiga omställningsalternativ. Eftersom en allt mer enad forskarrörelse varnar för biobränslens klimatpåverkan innebär det att vi rimligtvis måste försöka hitta energikällor med mindre klimatpåverkan. Vi kan inte förutsätta att skogen ska ta upp våra utsläpp från vår förbränning av biobränslen och från vår konsumtion. I och med klimatförändringarna finns det också en risk att skogarna kommer att börja avge mer koldioxid pga bl.a. ökad stress.

  Det är också viktigt att ha i åtanke att skogsbruk är en näringsverksamhet som i första hand bedrivs för att ge ekonomisk avkastning. Klimatförändringarna började användas som ett allt mer starkare argument för ökad skogsproduktion av skogsnäringen för drygt 10 år sedan.

  Flertalet skogsprodukter som produceras i Sverige är försumbara som kollager eftersom det mesta av kolet lagras i kortlivade produkter som t.ex. papper, eller förloras vid avverkning, transport och framställning. Massa-, pappers- och pappersvaruindustrin är dessutom den mest energikrävande branschen i industrisektorn i hela Sverige och använder årligen drygt tre gånger mer energi (GWh) än den energiintensiva stål- och metallverksindustrin:

  http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/energilaget/energilaget-i-siffror-2017.xls

  Varför detta inte uppmärksammas mer är ett mysterium.

  Bara en mindre del (ca 20-30 %) blir till långlivade produkter som timmer.

  Det tål att upprepas: Klimatförändringarna är redan här och det finns en stor risk för ekologiska kollapser och oåterkalleliga miljöförändringar som kommer att slå hårt mot mänskligheten och alla andra arter på jorden globalt. Vi behöver kraftfullt MINSKA vår konsumtion och produktion av varor och ÅTERANVÄNDA och ÅTERVINNA allt i största möjliga mån. Och det nu. Inte tillverka, producera och konsumera mera.

  Om det ska vara befogat med skogsbruk för klimatets skull måste följande kriterier uppnås:

  1) Minst 20 % av den produktiva skogsmarken skyddas formellt, permanent och långsiktigt (detta ska inkludera alla skogar med höga naturvärden, värdekärnor, kontinuitetsskog, naturskogar, restaurerade skogar osv). (Idag är endast 5 % produktiv skogsmark formellt skyddad).

  2) Plantage- och kalhyggesbruket måste fasas ut till förmån för ett kalhyggesfritt och naturnära skogsbruk i resterande skogar. Idag använder skogsbruket stora energikrävande maskiner i skogen. Det kanske vore på sin plats att byta ut dessa mot en mer energisnål maskinpark och kanske även mer manuell skogshuggning vilket fordrar mer arbetskraft (vilket kan öka antalet arbetstillfällen i skogen). Varför inte även återintroducera hästen i skogshuggararbetet?

  3) Främja och gynna naturlig föryngring och blandskogar för att öka skogarnas återhämtningsförmåga i ett klimat som förändras.

  4) Fasa ut tillverkningen av kortsiktiga pappersprodukter och satsa på skogsprodukter med lång hållbarhet.

  5) Minska energiförbrukningen och satsa på energieffektivisering och återanvändning.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang