Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Lars Hylander · Docent

  Intressekonflikt leder till resurskrävande avloppshantering

  Svenskt Vatten frågar politikerna om det är deras intressebrist som lett till senaste årens återkommande vattenbrist på somrarna. Problemet är snarare en intressekonflikt, där Svenskt Vatten som huvudaktör för landets kommunala avloppsreningsverk lever kvar i 1900-talets ingenjörsteknik. Den lyckades bra med att förhindra fosfor i avloppet att eutrofiera ytliga vatten men falerar vad gäller kretslopp av näringsämnen samt att avskilja de alltmer använda kemikalierna och medicinerna. Samhällsförändringar har förvisso kommit ikapp Svenskt Vatten som inte längre kan ta sina gamla avloppslösningar för givet.

  Hur kan det komma sig att vi fortfarande spolar WC med massor av rent dricksvatten, blandar detta med övrigt vått avfall från både hushåll och industri och sen försöker rena i slutet av röret för att undvika miljöproblem? Denna princip har utvecklade samhällen sen länge gått ifrån när det gäller fast avfall, som källsorteras i olika fraktioner i hemmet innan det sänds till återvinningscentralerna.

  Stora, centraliserade lösningar hörde 1900-talet till och samhället försöker nu komma bort från dessa vad gäller energiförsörjning av skäl såsom resurshushållning och för att minska samhällets känslighet vid kriser av olika slag. Tänk er själv konsekvenserna om Henriksdals reningsverk slås ut. Folk kommer fortfarande behöva utföra sina naturbehov även om WC inte fungerar. Fekalier i parker och gatornas rännstenar medför åtföljande risk för utbrott av epidemier som kolera.

  Det finns teknik för källsortering av fekalier och urin, som efter hygienisering används som gödsel i uthållig skogs- och livsmedelsproduktion bl a i Tegelviken (Eskilstuna) och Hölö (Södertälje). Detta i motsats till reningsverkens giftiga slam, som vanligen läggs på deponi eller vägslänter och andra grönytor. Ett ekonomiskt bidrag till bostadsbolag som sätter in källsorterande toaletter är ett sätt att öka intresset och komma igång på bred front på liknande sätt som bidraget för solel. Man kan även ta hjälp av lagstiftningen och kräva källsorterande avlopp vid nybyggnad eller ombyggnader av avloppet.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang