Nätverk

Bostad och samhällsbyggande

Hur ska vi komma tillrätta med de problem som idag präglar bostadsmarknaden? Hur kan vi bygga så att alla invånare garanteras bostad utan att bli utelämnade till en otrygg andrahandsmarknad? Och hur kan politiken på bästa sätt främja bostads- och samhällsbyggande? I detta nätverk sätter vi fokus på frågor som är gemensamma för privat och offentlig sektor och går djupare än i den dagliga politiska debatten.

Nästa möte

NätverksmöteEn tillbakablick av Peter Eriksson
24 januari 2024
Stockholm

Dagens träff kommer att gästas av den tidigare bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson som idag är ledamot i Drive Swedens styrelse. Peter är inbjuden till nätverket för att berätta lite om sin tidigare roll som bostadsminister. Vilka var de stora utmaningarna? Hur valde man att hantera dessa? Om vi tittar i backspegeln, vad hade kunnat göras annorlunda? Peter kommer under träffen beröra bland annat dessa frågor.

 Stockholm, onsdagen den 24 januari 2024, kl. 09.30-13.30

Om nätverket

Den svenska bostadspolitiken är idag en betydande källa till konflikt. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. Altingets nätverk för bostad och samhällsbyggande erbjuder ett förtroligt forum där aktörer kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera detta. Utifrån mötet med intressanta gäster från politik, näringsliv och akademi förs ett utvecklande och konkret samtal om vad som krävs för ett välfungerande byggande.

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Caroline Szybervice ordförande Småföretagarnas riksförbund och Villaägarna, Rådgivare inom bostads-, bygg och fastighetsfrågor samt mötesledare för Altingets nätverk Bostad och Politisk påverkan

Program

NätverksmöteEn tillbakablick av Peter Eriksson
24 januari 2024
Stockholm

Dagens träff kommer att gästas av den tidigare bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson som idag är ledamot i Drive Swedens styrelse. Peter är inbjuden till nätverket för att berätta lite om sin tidigare roll som bostadsminister. Vilka var de stora utmaningarna? Hur valde man att hantera dessa? Om vi tittar i backspegeln, vad hade kunnat göras annorlunda? Peter kommer under träffen beröra bland annat dessa frågor.

 Stockholm, onsdagen den 24 januari 2024, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteUtmaningar och möjligheter: Infrastrukturens roll för innovativ samhällsbyggnad
21 mars 2024
Stockholm

När regeringen bildades efter valet 2022 så kom ministerposterna för bostad och infrastruktur att falla på en och samma person, något som kanske inte är så konstigt. Synergin mellan infrastruktur och samhällsbyggande kan kopplas både till utmaningar och möjligheter. Hur kan vi arbeta med infrastruktur i syfte att främja bostads- och samhällsbygget? Och hur kan vi dra nytta av nya trender och tekniker för att utvecklas inom de båda sektorerna?

Dagens träff kommer att gästas av Olof Johansson, Program- och innovationschef inom digitaliserat transportsystem på Trafikverket, som kommer att diskutera frågor som dessa närmare med nätverket. Olof var tidigare VD på Samhällsbyggarna. 

Stockholm, torsdagen den 21 mars, kl. 09.30-13.30

Olof Johansson, Program- och innovationschef inom digitaliserat transportsystem på Trafikverket
NätverksmöteBygga för inkludering: Urban segregation och möjligheter inom stadsplanering
23 maj 2024
Stockholm

Urban segregation är en växande utmaning i Sverige, något som medför ökat utanförskap och otrygghet. Hur vi utformar bostäder och offentliga platser påverkar segregationen. Stadsplanering och byggnadsdesign kan ha direkta konsekvenser för människors möjligheter och välbefinnande. Hur bostäder fördelas och vilka grupper som koncentreras i vissa områden spelar också stor roll. Här finns en möjlighet i att bygga och planera för olika behov. Hur kan vi förstå ojämlika livsvillkor och skillnader i livschanser ur ett arkitektur-och stadsbyggnadsperspektiv? Vad innebär urban segregation och i vilken utsträckning går den att byggas bort?

Dagens träff kommer att gästas av Ann Legeby som är Professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH. Ann kommer vid detta tillfället berätta om hur vi ska förstå urban segregation och dess utmaningar. 

Stockholm, torsdagen den 23 maj, kl. 09.30-13.30

Ann Legeby, Professor i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH
NätverksmöteBostadsbehovet i Sverige: Hur möter vi den akuta bristen?
5 september 2024
Stockholm

Foto: Hanna Franzén

Lågkonjunktur och ökade räntor har nästintill lett till ett avstannande av byggandet i Sverige. Detta medför risk för varsel och att värdefull kompetens förvinner från byggbranschen. Högre materialkostnader i kombination med en alltmer ansträngd bostadsmarknad har slagit hårt mot branschen.

Samtidigt så ökar behovet av bostäder. För att möta bostadsbehovet som byggts upp de senaste 15 åren, då bostadsbyggandet inte motsvarat befolkningsökningen, krävs enligt Boverket nationellt uppskattningsvis 63 400 nya bostäder årligen till och med 2030. Behovet är särskilt stort i storstäder. Hur når vi dit? Och hur kan vi skapa en långsiktighet i branschen – innan det är för sent?

Under dagens nätverksträff gästar Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren. Anders diskuterar lägesbilden och hur prognosen ser ut framåt. Som vanligt ägnar vi andra timmen åt diskussion.

Stockholm, torsdagen den 5 september kl. 09.30-13.30

NätverksmötePanelsamtal om klimatsmart samhällsbyggande
6 november 2024
Stockholm

Bostadsbyggandet är på extremt låga nivåer och byggsektorn går på lågvarv. Vissa lyfter detta som en chans till reflektion kring hur framtidens bostads- och samhällsbyggande bör se ut. Byggsektorn står enligt Boverket för ca 20 % av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. En viktig del av den gröna omställningen står alltså att finna i planerandet och genomförandet av framtidens byggnader.

Men hur kan bygg- och bostadssektorn bli ekologiskt hållbar? Vilka goda exempel finns att hämta inspiration från? Och kan det finnas fler vinster än bara ekologiska med "grönt byggande"?

Dagens träff blir ett panelsamtal kring bland annat dessa frågor. Medverkar gör Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert på Byggföretagen, Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter, Rebecca Rubin, chef för social hållbarhet och affärsutvecklare på Sveafastigheter, och Anna Ervast Öberg, operativ chef på Folkhem. 

Stockholm, onsdagen den 6 november kl. 09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00