Maj 2018

Onsdag 30. maj

 • Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

  Sista datum att lämna synpunkter på remissen.

Torsdag 31. maj

 • Remiss: Boverkets rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

  Sista datum att svara på remissen. 

Juni 2018

Måndag 4. juni

 • Remiss: Föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Måndag 25. juni

 • Remiss: Revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)

  Sista datum att svara på remissen. 

Juli 2018

Fredag 6. juli

 • Remiss: Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

  Sista datum att svara på remissen. 

Augusti 2018

Onsdag 15. augusti

 • Remiss: om förslag till havsplaner

  Sista datum att svara på remissen. 

Oktober 2018

Torsdag 4. oktober

 • Remiss: "Ekologisk kompensation" (SOU 2017:34)

  Sista datum att svara på remissen.