Augusti 2019

Måndag 19 augusti

KL. 0:05
 • Samråd om gasledningen Baltic Pipe mellan Danmark och Polen

  Energinet i Danmark och Gaz-System S. A. i Polen driver gemensamt projektet Baltic Pipe för transport av naturgas från norska Nordsjön till Danmark och Polen samt till kunder i grannländer.

Fredag 23 augusti

 • Reklamskyltar och andra skyltar i landskapet

  Sista datum att svara på remissen. 

Onsdag 28 augusti

 • Remiss om tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål

  Remiss med förslag om möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist.

Fredag 30 augusti

 • Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten

  Sista datum att svara på remissen. 

 • Remiss: Översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

  Sista datum att svara på remissen. 

 • Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten

  Sista dagen att svara på remissen. 

Lördag 31 augusti

 • Remiss om förslag till nya föreskrifter om vilt som tillfaller staten

  Sista datum att svara på remissen. 

September 2019

Måndag 16 september

KL. 0:05
 • Nationell ram för vindkraft i Norge

  Norska myndigheter har underrättat Sverige om förslag till nationell ram för vindkraft. Sverige har möjlighet att lämna synpunkter.

Onsdag 18 september

 • Remiss: Biojet för flyget (SOU 2019:11)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 20 september

 • Remiss: Förbättrat genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Framställan om ändring i luftfartslagen (2010:500), luftfartsförordningen (2010:770) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 27 september

 • Remiss: Framställan om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

  Sista datum att svara på remissen.

KL. 0:05
 • Vägledning om buller från vindkraftverk

  Naturvårdsverkets förslag till vägledning om buller från vindkraftverk.

Måndag 30 september

 • Vägledning om överlåtelse av tillsyn

  Naturvårdsverket har tagit fram en vägledningen om överlåtelse av tillsyn. 

 • Remiss: Transportstyrelsens framställan om ändringar i Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och sjötrafikförordningen (1986:300)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Om Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

  Sista datum att svara på remissen.

Oktober 2019

Tisdag 1 oktober

 • Remiss: 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 7 oktober

 • Remiss: Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter

  Sista datum att svara på remissen.