"Vi måste lämna djurförsök bakom oss"

DEBATT. Om Sverige ska kunna följa EU:s djurförsöksdirektiv så behöver vi snarast ta fram en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök, skriver Camilla Bergvall, Djurens rätt.

Camilla Bergvall
Förbundsordförande, Djurens rätt


Världen skriker just nu efter att snabbt få fram ett vaccin mot covid-19. Det blir för allmänheten med ens väldigt tydligt hur långa processerna är och vad som ligger bakom ett sådant forskningsarbete. Speciellt när så många av dessa processer innefattar tester på djur innan det kan gå vidare till att prövas på människor.

Med innovativa djurfria metoder kan vi i framtiden påskynda och effektivisera framställningen av läkemedel och vacciner. För Sveriges del som forskningsnation är det därför avgörande att ta fram en nationell handlingsplan för att utveckla djurfria metoder – ett steg som behöver tas av Sveriges politiker.

Lämna djurförsöken

EU:s försöksdjursdirektiv är tydligt. Det slutliga målet för djurförsök är att de ska ersättas med djurfria metoder. Ett stort och viktigt steg mot detta är det 3R-center för alternativa metoder som äntligen invigdes år 2017. 3R-centret ska vara en samlande arena för kunskap om de tre R:en, men de bedriver själva inte forskning.

Begreppet 3R är centralt i arbetet för att ersätta djurförsöken och syftar på att ersätta djurförsök med andra metoder (replace), att minska antalet djur (reduce) och att förfina, i betydelsen minska lidandet (refine).

3R-centret ska sprida kunskap om alternativ till djurförsök och på så sätt bidra till att antalet djur som lider och dör i försök minskar. Detta arbete är väldigt viktigt, men det räcker inte. För att förändring ska ske krävs att direktiv tas fram i form av tydliga handlingsplaner om att öka andelen djurfria metoder och lämna djurförsöken bakom oss.

Effektivare och billigare 

Nya djurfria forskningsmetoder gagnar inte bara den vetenskapliga utvecklingen. Flera djurfria metoder har visat sig vara effektivare, mer tillförlitliga och billigare än de metoder där djur används.

Dör eller dödas

En annan minst lika viktig aspekt med djurfria metoder är att djur slipper utsättas för plågsam behandling. Bara i Sverige används hundratusentals djur i försök varje år. Många av dessa försök innebär stort lidande, ibland till och med innan försöken ens påbörjas. Avel och genmanipulering kan leda till att djur föds med sjukdomar eller missbildningar. Nästan alla djur som används i djurförsök dör till följd av försöken – eller dödas när försöken är klara.

EU:s djurförsöksdirektiv

Behovet av tillförlitlig, effektiv och säker forskning kommer inte att bli mindre.

Om Sverige ska kunna följa EU:s djurförsöksdirektiv så behöver vi snarast ta fram en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök. Inte bara för att minska det lidande som försöksdjuren utsätts för utan också för att säkra Sverige som en effektiv och innovativ forskningsnation.

Forrige artikel M-ledamöter: Vår självförsörjning måste öka inför nästa kris M-ledamöter: Vår självförsörjning måste öka inför nästa kris Næste artikel "Orimligt att småhusägarna ska rädda tidningsbranschen"