Trafikverkets klimatkrav under lupp

UPPHANDLING. Under år 2020 kommer de första intrastruktursatsningarna med krav på 15 procents lägre utsläpp att utvärderas av Trafikverket. Men det är först framöver som den riktigt stora prövningen väntar för leverantörerna.

Samtidigt som frågan om hur klimatkrav ska införas i fler delar av den offentliga upphandlingen utreds pågår det flera projekt redan nu där olika modeller av klimatkrav redan används. Ett av dessa är Trafikverkets, vars upphandlingar omfattar nära 50 miljarder kronor och står för den största delen av de statliga upphandlingarna.

Fem till tio procent av trafiksektorns utsläpp kommer också ifrån byggnadsfasen, driften och underhållet av infrastrukturen, sektorer som Trafikverket till stor del styr över. Efter flera års arbete med att föra in klimatkrav i upphandlingarna kommer nu de första projekten att avslutas.

Det har därför blivit dags att utvärdera hur arbetet har gått hittills. Men det är troligen inte fråga om att något projekt inte kommer att klara målen som sats. Snarast är det modellen som kommer att utvärderas.

Login