Svenskt Betong: "Rätt material på rätt plats"

REPLIK. Susanne Rudenstam på Träbyggnadskansliet förespråkar trä framför andra byggmaterial. Problemet är att hon jämför äpplen med päron i sin argumentation, skriver Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Av: Malin Löfsjögård
vd Svensk Betong, adjungerad professor KTH 

Susannes Rudenstam, Träbyggnadskansliet, uppmanar i sin debattartikel de nya ministrarna Peter Eriksson och Karolina Skog att göra en nationell samling för ökat träbyggande. I artikeln anges en rad argument för förslaget att förespråka trä framför andra byggmaterial. Dessa argument kan starkt ifrågasättas, särskilt utifrån att de ensidigt talar till träs fördelar. Att dra generella slutsatser kring olika aspekter är vanskligt. Särskilt om man jämför äpplen med päron.

Vetenskapliga fakta måste gälla

Betongbranschens uppmaning till de nya ministrarna är istället att robust och långsiktigt hållbart byggande måste vara i fokus och att de val som görs baseras på vetenskapliga fakta.

För oss är det självklart att det är livslängder på 100 år eller mer som behöver byggas för, inte bara 50 år som träbranschen för fram. Rudenstam hänvisar till en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, från 2014, där en analys av ett flerfamiljshus för vald analysperiod 50 år gav ett förhållande 50 – 50 gällande påverkan av koldioxidutsläpp för produktionsfasen respektive driftsfasen i det specifika projektet.

Inte hela sanningen var med

Vad Rudenstam däremot inte redovisade är att samma projekt även slutredovisats i en rapport från Sveriges Byggindustrier. I denna sistnämnda rapport redovisas bland annat betydelsen av analysperiod. Här gjordes även beräkning för 100 års analysperiod och då blev förhållande för produktionsfas och driftsfas istället 30 – 70. Det visar tydligt att livslängden har en stor betydelse för resultatet. Det pågår även flera andra intressanta projekt gällande livscykelanalyser (LCA) till exempel Riksbyggens Brf Viva. Nya studier med LCA-beräkningar som visar att resultatet är beroende av projektets förutsättningar, förutom materialval har transporterna stor betydelse, liksom behovet av underhåll under husets livslängd.

Vi anser också att livscykelperspektivet och livscykelanalyser ska vara rådande. Det är först när en byggnads alla delar och hela livscykeln ingår som det på allvar det handlar om hållbart byggande. För att göra det krävs dock modeller för rättvisa jämförelser. Det måste vara likvärdig kvalitet som avses och som också håller över tid. Avgörande är därför att byggbranschen kan utveckla och enas om tillförlitliga utvärderingsmetoder som hjälper oss att välja bra lösningar och material för varje enskilt projekt utifrån livscykelperspektivet.

Positivt är att det pågår arbete med det gemensamt i byggbranschen genom till exempel Robust LCA-projektet drivet av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Byggnader ska klara klimatförändringar

En annan viktigt aspekt är också att det som byggs ska klara klimatförändringar. Vi står inför klimatförändringar som kan innebära fler och kraftigare väderhändelser som översvämningar, fuktigare klimat och så vidare. Förändringar som kan påverka de byggnadsfysiska egenskaperna och beständigheten hos en byggnads klimatskal. Därför är det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid.

Effektivt och rationellt byggande är viktigt för ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Men det är inget unikt för enbart trä att bygga industriellt. Som exempel så har betongbranschen en lång historia av utveckling av material och byggsystem för mer effektivt byggande. Med betong går det att bygga rationellt och industriellt både med platsgjuten betong och prefabricerad betong.

Betongen ger möjlighet att välja den metod som passar bäst för aktuellt projekt. I fabrik finns möjlighet att förtillverka betongelement för att få en snabb montering på byggarbetsplats precis så som för förtillverkade träelement.

Lösningen är inte ett visst material

Behovet av nya bostäder till år 2025 uppskattas nu till över 700 000. Tänk om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Men så enkelt är det inte. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och det handlar om rätt material på rätt plats utifrån det specifika projektet baserat på korrekt och vetenskaplig fakta. Det handlar också om långsiktighet, det vi bygger i dag behöver hålla många år framöver. Minst 100 år anser vi.

Forrige artikel "Sverige behöver ökat trähusbyggande" Næste artikel "Stoppa ökningen av bekämpningmedel"
Gotland förlorade strid om att få EU:s nya omställningsstöd

Gotland förlorade strid om att få EU:s nya omställningsstöd

INDUSTRI. Regeringen tog under torsdagen ställning till hur de vill se att EU:s nya fond för en rättvis klimatomställning används i Sverige. Övre Norrland och stålindustrin var utpekade av EU-kommissionen. Men andra kandidater ansåg sig också berättigade.