"Ställ inte miljö och människor mot varandra"

DEBATT. Regeringens planer på en kilometerskatt gör det dyrare att bo, leva och driva företag där det saknas hamn eller järnväg. I de fyra nordligaste länen kommer en sådan skatt innebära att verksamheter slås ut och människor tvingas flytta, skriver företrädare för tio företag och organisationer i norra Sverige.

Olle Söderström, vd, Norrskog
Markus Sundström, vd, Sundfrakt
Mats Sandgren, vd, SCA Skog
Susanne Öberg, regionchef, LRF Jämtland och LRF Västernorrland
Michael Schahine, vd, Reaxcer
Pär Lärkeryd, vd, Norra Skogsägarna
Stefan Nordström, vd, Timmerkörarna
Carina Ahlfeldt, Regionchef Sveriges Åkerföretag Norr
Mats Granath, Regionchef, LRF Västerbotten och LRF Norrbotten
Mikael Ådahl, vd, Örnfrakt

Befolkningen och företagen i de nordligaste länen är lika angelägna som regeringen om att minska utsläppen av växthusgaser. En vital landsbygd med starka gröna näringar blir ännu viktigare när ekonomin ska baseras på fotosyntesen och förnybara material, istället för på ändliga, klimatskadliga resurser. För att detta ska lyckas, måste folk och företag på landsbygden få konkurrera på rimliga villkor.

Ökade kostnader utan miljöeffekt

Regeringen vill stimulera fram en övergång från lastbilstransporter till sjö- eller tågtransporter, vilka kan ge lägre utsläpp av växthusgaser. En förutsättning är då att det över huvud taget finns alternativ till lastbilarna. I stora delar av norra Sverige saknas detta. Här ger en kilometerskatt på lastbilar bara ökade kostnader för människor och företag, utan att någon miljöeffekt åstadkoms.

Orter utan räls och hamn

Tåg och båtar finns inte överallt. Ett av de tydligaste exemplen är transport av skogsråvara från skog till industri, som alltid börjar i skogen. Andra exempel är transport av allt från mat till kläder till orter som saknar hamn och järnväg.

Människor tvingas flytta

En kostnadshöjning på hushållens dagligvaror, och företagens insatsvaror, är det sista människor utanför stadskärnorna behöver. Om det blir dyrare att bo och driva företag kommer människor att tvingas flytta och verksamheter att slås ut.

Detta kan kortsiktigt ge mindre utsläpp, men försvårar övergången till en biobaserad ekonomi. Produktionen av biobränsle kan till exempel inte bära ytterligare pålagor. Likaså skulle skogsbrukets lönsamhet långt från industrin sjunka till nivåer som gör att avverkningar och skogsvård minskar dramatiskt, till skada för industri och välfärd i dag och i framtiden. Stora volymer av förnybara råvaror växer inte i parker eller balkonglådor.

Regeringen bör stötta förnybart

En kilometerskatt ställer människor och miljö mot varandra. Istället bör regeringen stötta den utveckling som pågår inom åkerinäringen, där en växande andel av bränslet kommer från förnybara källor, och inom skogsindustrin, där arbetet med att utveckla och producera förnybara bränslen växer. Regeringen bör också stötta ökade totalvikter på lastbilar, vilket minskar utsläppen. Skapa stabila spelregler som stimulerar biobaserade produkter, från trähus till fordonsbränslen, och ger folk och företag i vår region möjlighet att bidra till en stark, klimatsmart svensk ekonomi.

Forrige artikel "Ett nationellt skogsprogram för Sverige och världen" Næste artikel "Rovdjursförvaltningen måste ta hänsyn till renskötseln"