Stadsnära skogar ska gå före i kön

NATURSKYDD. Skyddsvärda skogar nära tätorter ska prioriteras när staten inrättar naturreservat i framtiden. "Vi skyddar naturen för naturens skull, men också för människans skull." säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har beslutat att arbetet med att skydda värdefulla skogar ska ligga kvar i samma huvudfåra även i framtiden – det vill säga att fokusera på att skydda det som finns, inte skapa nytt eller restaurera.

– Vi har bedömt att det är mer kostnadseffektivt att skydda värdefulla områden och att det ska vi fortsätta att göra, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger till Altinget.

Men den nya reviderade nationella strategin för skydd av värdefulla skogar, som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tillsammans har gjort en översyn av, innebär ändå en del förändringar. I den nya versionen är det bland annat ett större fokus på ädellövskog, på nyckelbiotoprika områden och på tätortsnära natur. Det innebär att de tre olika typerna av områden hör till dem som väger tyngre när länsstyrelserna måste prioritera i kön för bildandet av nya naturreservat – resurserna för skogsskydd är begränsade.

Login