"Skogsstyrelsens motiv är dåligt underbyggda"

SLUTREPLIK. Att inventera och registrera naturvärden är en förutsättning för att Skogsstyrelsen ska kunna fullgöra sitt ansvar som tillsynsmyndighet, skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl.

Johanna Sandahl
Ordförande, Naturskyddsföreningen

 

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist framför i sin replik att myndighetens naturvårdsarbete kommer stå starkt även om myndigheten upphör med registrering av nyckelbiotoper. Vi håller inte med, utan kommer till slutsatsen att beslutet kommer att innebära raka motsatsen.

Orsakerna kvarstår

Skogsstyrelsens motiv för att sluta dokumentera och informera om de mest skyddsvärda områdena vi har, nyckelbiotoperna, är dåligt underbyggda.

Att hänvisa till hur skogsbruket uppfattar myndighetens tillsynsarbete duger inte som skäl för att upphöra med stora delar av det viktiga naturvårdsarbete som byggts upp under decennier. De bakomliggande orsakerna till att skogsägarna uppfattar registreringen av nyckelbiotoper så problematisk, kommer inte att försvinna för att registreringen upphör.

Fullgöra sitt ansvar

Sundqvist hänvisar till att nyckelbiotoper inte regleras av lagen, och att fortsatt registrering underminerar tilltron till myndighetens tillsynsverksamhet. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom alla nyckelbiotoper, registrerade eller inte, omfattas av 12 kapitlet 6 § miljöbalken.

Dessutom förväntas markägare enligt 2 kapitlet miljöbalken ha kunskap om naturvärden i skogen. För att skogsbruket ska kunna leva upp till lagstiftningen krävs i många fall att Skogsstyrelsen bistår med kompetens att identifiera nyckelbiotoperna.

Att inventera och registrera naturvärden – i detta fall nyckelbiotoper – är således en förutsättning för att Skogsstyrelsen ska kunna fullgöra sitt ansvar som tillsynsmyndighet.

En mycket viktig roll

Sundqvist punktar vidare upp ett antal exempel på Skogsstyrelsens naturvårdsarbete. Flera av dessa punkter rör i allra högsta grad nyckelbiotoper. Som exempel kan nämnas uppföljningen av biologisk mångfald där nyckelbiotoperna spelar en mycket viktig roll.

Skogsstyrelsens skyddsarbete är också värt att nämna i sammanhanget eftersom detta i hög grad omfattas av kunskapen om nyckelbiotoper i landskapet. Inte sällan initieras skyddsarbetet av att skogar avverkningsanmäls.

Ökad problematik

Skogsstyrelsens förslag grundas delvis på en oro för skogsbrukets tilltro till myndighetens tillsynsverksamhet. Men omvärlden är större än skogsbrukets intressen.

Att säkerställa att vi uppnår miljökvalitetsmålen är av nationellt intresse, och vad förslaget kommer ha för inverkan på allmänhetens tilltro till myndighetens tillsynsverksamhet har inte utretts. Framförallt kommer Skogsstyrelsen inte åt den grundläggande problematiken kring nyckelbiotoper genom att upphöra med registreringen, tvärtom ser vi snarare att problematiken kommer att öka.

Riskerar förtroendet

Marknaden vill inte handla med råvara från nyckelbiotoper, oavsett om dessa är registrerade eller inte. Denna inställning kommer inte att ändras om Skogsstyrelsen upphör med arbetet, i synnerhet inte i samband med avverkningsanmälningar. Snarare riskerar det i förlängningen förtroendet för svenskt skogsbruk, med stora konsekvenser för exportmarknaden av råvara från skogen.

Underminerar myndighetens roll

Naturskyddsföreningen ser allvarligt på det förslag som nu ligger i Skogsstyrelsens styrelses händer. Vi menar att det underminerar myndighetens roll som miljömålsansvarig för riksdagens miljökvalitetsmål Levande skogar.

Forrige artikel Cuf: Muf måste lägga ner kärnkraftssocialismen Cuf: Muf måste lägga ner kärnkraftssocialismen Næste artikel Slutreplik: Östersjöns problem kommer inte att fångas upp av ett handelssystem Slutreplik: Östersjöns problem kommer inte att fångas upp av ett handelssystem
Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

LÅNELÖFTE. Trafikverket vill köpa in nya nattågsvagnar för 3,7 miljarder kronor. Men infrastrukturministern ger inga besked i höstbudgeten och utlovar inte heller något besked till våren. "Det är ju en avsevärd summa" säger Tomas Eneroth.