Skogsägarnas misstro gör Skogsstyrelsen försiktig

SKOGSSTATISTIK. Regeringen vill ha bättre statistik om de marker som skyddas på frivillig väg, uppgifter som staten har rätt att kräva in. Men Skogsstyrelsen tvekar inför att ta fram hårdhandskarna – på grund av det svaga förtroendet för myndigheten bland många skogsägare.

Myndigheterna anser sig ha lagstöd för att kräva in uppgifter från skogsägare och skogsbolag om de marker som är skyddade på frivillig väg. Men trots att regeringen vill ha ett system för bättre underlag och ökad transparens om de frivilliga avsättningarna, så vill Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket helst fortsatt undvika att ställa krav, för att inte stöta sig med skogsägarna.

I ett förslag från myndigheterna som nu är ute på remiss ska inga enskilda skogsägare tvingas lämna in några årliga uppgifter om sina frivilliga avsättningar, utan enbart övriga ägare (se faktaruta) med mer är 5000 hektar skog. Vad gäller de enskilda skogsägarna är förslaget att de ska förmås göra det på frivillig väg, vilket ska kompletteras med en årlig stickprovsundersökning.

– Vi har diskuterat det fram och tillbaka. Vi har varit inne på att lägga ett förslag som innebär en uppgiftsskyldighet för samtliga, men tilliten till Skogsstyrelsen bland delar av skogsägarna är svag och det skulle förmodligen väcka en del kritik. Därför överväger vi en medelväg, säger Stefan Karlsson, projektledare på Skogsstyrelsen, till Altinget och fortsätter:

Login

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Skogsstyrelsen fortsätter att konfiskera mark och rättigheter utan lagligt stöd.

  Skogsägarnas misstro mot Regeringen och Skogsstyrelsen har fog för sig. Skogsstyrelsen fortsätter att registrera nyckelbiotoper och hindrar skogsägarna från att överklaga besluten. Därefter bojkottar skogsindustrin virke från de registrerade områdena och gör skogen värdelös. Förfarandet har ifrågasatts av förvaltningsdomstolar eftersom det saknar författningsmässigt stöd. Regeringen har tillsatt den sk skogsutredningen , bestående av representanter för statsbyråkratin och virkesköparna men har förbjudit utredaren att granska på vilka grunder Regeringen och Skogsstyrelsen agerar. Statsbyråkratin skall utreda sitt eget agerande utan att granska det agerande som orsakar konflikterna. Riksdagen måste ingripa mot godtycket.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Regeringen står bakom skogsindustrins bojkott.

  Regeringen har lagt en beställning om 200 000 ha hos virkesköparna. De skall tvingas de små skogsägarna i samband med skogscertifieringen. Regeringens ställningstagande innebär att den ställer sig bakom skogsindustrins avtalsvillkor att skogsägarna skall acceptera att skogsindustrin skall ha rätt att föra in nya avtalsvillkor i avtalet utan uppsägning och omförhandling och att regeringen ställer sig bakom virkesköparnas bojkott mot virke från nyckelbiotoper även om det avverkas efter föreskrifter från Skogsstyrelsen.

  Regeringen ställer sig således bakom köpbojkotten för att uppnå politiska mål. Det bör betyda att skogsägarna, säljarna kan svara med leveransbojkott till skogsindustrin för att uppnå sina politiska mål - frihet från godtycke och konfiskationer från regeringen och Skogsstyrelsen.
  En säljbojkott kan bli ett effektivt medel för att stoppa statsbyråkratins och skogsindustrins övergrepp mot de små skogsägarna men även kunna utnyttjas för att återställa virkespriserna som halverats realt.
  Skogsindustrin betalar dubbelt så mycket för inporterat virke jämfört med vad de betalar för virke från de små skogsägarna.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Skogsindustrin och skogsägareföreningarna blir ombud för statsbyråkratin.

  Efter avregleringen av skogsvården 1994 började skogsindustrin och skogsägareföreningarna bygga upp en egen verksamhet med skogsbruksplanering åt skogsägarna. I den ingår olika "frivilliga" avsättningar. Den skogsbruksplaneringen försöker nu statsbyråkratin komma över. Bl a det handlar den sk Skogsutredningen om. Där skall statsbyråkratin och virkesköparna göra upp om hur de enskilda skogsägarnas privata planer och material kan lämnas ut till staten som i ett slag därefter kan konfiskera hundratusentals ha.
  Skogsindustrin och skogsägareföreningarna blir på så sätt ombud för statsbyråkratin. Därför har skogsbruksplaneringen nästan helt avstannat.
  Regeringens och Skogsstyrelsens första framstöt är bara ett första steg i försöken att konfiskera de små skogsägarnas mark och rättigheter.

  Varför ställer sig centerpartiet bakom den politiken?

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Avregistrera nyckelbiotoper som skogsägaren inte accepterar.och betala tillbaka utdömda viten.

  Det saknas författningsmässigt stöd för nyckelbiotopsregistreringarna. Därför bör de avregistreras om inte markägaren fått en uppgörelse han är nöjd med och slutit avtal med staten. De viten som utdömts med registreringen som grund bör också betalas tillbaka. Att Skogsstyrelsen skall kunna hitta på en egen lag och med den som grund börja döma ut viten är befängt.
  Det är Riksdagen som lagstiftar i Sverige. En myndighet där det saknas möjlighet att utkräva politiskt ansvar både för de påhittade reglerna och de utdömda vitena är ogiltig. Dessutom är tjänstemannaansvaret avskaffat samtidigt som regeringen inte kan göras ansvarig för beslut i löpande ärenden. Finns det ingen ände på godtycke och övergrepp från statsbyråkratin?

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Statsbyråkratin snyltar på de små skogsägarnas arbete.

  Statsbyråkrater i regeringskansliet, Skogsstyrelsen , Naturvårdsverket och länsstyrelserna gör sitt bästa för att få det att framstå som de upptäcker och räddar biotoper. Men i själva verket uträttar de ingenting utom att skapa konflikter och förstöra biotoperna. De snyltar på det arbete de små skogsägarna uträttar när de sköter sin skog på det sätt de tycker är rätt.

  Risken är stor att de värdefulla biotoperna förstörs när statsbyråkraterna slagit klorna i dem. Det beror på att så fort Skogsstyrelsen registrerat och i praktiken konfiskerat biotopen bojkottas virket från den av skogsindustrin och det går inte längre att sköta den med de avverkningar som är nödvändiga för att bevara biotopvärdena.

  Men förstörelse har blivit något av statsbyråkratins signum. Först genomdriver man 1979 års skogspolitik med tvångsavverkningar av gammal skog, nedhuggning av äldre lövdestånd och granplantering, utdikning av våtmarker och granplantering mm. Sedan driver man upp världens tätaste älgstam som betar ned det mesta utom gran och nu konfiskerar man nyckelbiotoper och tar skogsindustrin till hjälp för att förstörs dem.

  Varför griper inte riksdagen in och stoppar statsbyråkraternas galenskap?

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Skogsägarna bör inte besvara enkäten

  Under ett par år har det pågått en strid om Skogsstyrelsens publicering av hyggesanmälningar. Orsaken är att även om Skogsstyrelsen har godkänt en avverkning kan den överklagas av t ex Naturskyddsföreningen och hela beslutet dras ut i tiden. Naturskyddsföreningen är numera direkt involverad i myndighetsutövningen på Skogsstyrelsen. Man kan därför befara att alla uppgifter som Skogsstyrelsen får in lämnas ut eller läcks till Naturskyddsföreningen som därefter kräver att frivilliga avsättningar skall registreras som nyckelbiotoper även om den frivilliga avsättningen medger ett skonsamt skogsbruk.
  Skogsägaren kan inte längre lita på att han får ett korrekt bemötande eller handläggning från Skogsstyrelsen, som gör allt för att stoppa skogsägaren från att hävda sin rätt bl a genom att hävda att Skogsstyrelsens beslut inte kan överklagas.