Skepsis inför nytt stöd till vindkraft

VINDKRAFT. Det bör inte införas något stöd till havsbaserad vindkraft, så länge regeringen inte kan redogöra för stödets syfte. Det påpekar flera tunga remissinstanser i sina yttranden till energiminister Ibrahim Baylans departement.

Vilka problem är det tänkt att ett stöd till havsbaserad vindkraft ska lösa? Det undrar Konjunkturinstitutet, en av remissinstanserna som har yttrat sig om den rapport från Energimyndigheten, om hur ett stödsystem för havsbaserad vindkraft skulle se ut, som miljö- och energidepartementet har skickat ut på remiss.

Konjunkturinstitutet noterar att Energimyndigheten anger i rapporten att vare sig klimatmålen eller målen för förnybar energi motiverar införandet av ett nytt stöd för vindkraft till havs. Energibolaget Eon efterlyser en behovsbeskrivning och branschorganisationen Svensk Energi anser att frågan om havsbaserad vindkraft hör hemma i det långsiktiga arbetet med energipolitiken, det vill säga den parlamentariska Energikommissionen.

Energimarknadsinspektionen skriver i sitt yttrande att miljö- och energidepartementet inte gav Energimyndigheten tillräckligt med tid för att kunna göra en fullgod analys i rapporten. Det är flera frågor som måste utredas bättre, för att det ska gå att avgöra om ett sådant stödsystem skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart, enligt Energimarknadsinspektionen.

Login