SD: "Skogsägare måste kunna veta att skogen en dag får avverkas"

DEBATT. Dagens skogspolitik har för stort fokus på att totalskydda svenska skogar. Sverigedemokraterna vill bevara biologisk mångfald i Sverige i kombination med aktivt skogsbruk, skriver Jessica Stegrud och Mats Nordberg.

Jessica Stegrud (SD),
Europaparlamentskandidat 
Mats Nordberg (SD),
Skogspolitisk talesperson
 

Enligt en nyligen publicerad rapport hotas hundratusentals arter globalt av utrotning, ofta för att skogar trängs undan av växande befolkning. Innan vi överför detta till en svensk kontext finns dock skäl till besinning. Det totala antalet arter som försvunnit från den svenska skogen under de senaste femtio åren, är åtta (8) stycken. Alla finns kvar i något eller några av våra grannländer och flera har dykt upp i Sverige i olika omgångar. Vi har gott om sällsynta arter i svenska skogar och vi är duktiga på att ta hänsyn till dem. Givetvis ska detta arbete fortgå.

Mångfalden i skogsägande 

Grundprincipen i skogsvårdslagen och svensk skogspolitik är frihet under ansvar. Inom lagens ramar ska skogsägaren kunna sköta sin skog efter eget tycke. Hälften av Sveriges skogar ägs av privatpersoner, tjugo procent av staten. Mångfalden i skogsägande gynnar mångfalden i naturen. Vad gäller statens skogar kan politiker besluta om specifika skogsskötselmål, men privata skogsägare måste kunna lita på att den skog de sköter, ofta under mycket lång tid, en dag får avverkas.

Det ligger ingen motsättning i ett aktivt skogsbruk och arbetet för biologisk mångfald. Tvärtom uppstår ekologiska nischer i beståndsgränser, på hyggen och i gränslandet mellan jord- och skogsbruk. Dessutom har sedan 1990-talet vardagshänsyn i skogsbruket framgångsrikt utvecklats i samverkan mellan Skogsstyrelsen, skogsägare och forskare.

Jord- och skogsbruk bör främjas  

Skogsstyrelsen och länsstyrelserna bör vara inriktade på att främja aktivt jord- och skogsbruk, där naturvårdshänsyn är en naturlig del. Aktivt brukande är bra för såväl landsbygd som natur och skapar arbetstillfällen i stora delar av Sverige samt export- och skatteintäkter för hela landet.

Sverigedemokraterna anser att för mycket tonvikt under de senaste åren har lagts vid att totalskydda skog.

Enligt förvaltningslagens proportionalitetsprincip får tjänstemän bara vidta åtgärder vars nytta överstiger negativa konsekvenser för de berörda. Denna princip står i strid mot hur myndigheter under senare år stoppat planerade avverkningar.

En noggrann analys av de skogar som skyddats formellt eller registrerats som nyckelbiotoper behövs nu, så att fortsatt arbete med skydd av skog blir effektivare och rättssäkrare.

EU har starkt inflytande över svensk skog  

Enligt EU:s subsidiaritetsprincip ska beslut inte tas på högre nivå än nödvändigt. Ändå ökar unionens inflytande över vårt skogsbruk. Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet används tillsammans med den svenska artskyddsförordningen för att stoppa avverkningar. Sverigedemokraterna anser att arter i normalfallet ska förvaltas av berörda länder och att EU-direktiven liksom artskyddsförordningen måste ses över.

Skogen är en nationell angelägenhet och det är politikens uppgift att stödja skogsägarna vad gäller förvaltningen av denna viktiga resurs. Detta synsätt präglar Sverigedemokraternas arbete, både i riksdagen och i EU-parlamentet.

Forrige artikel "Farledsavgifter slår undan benen för de politiska målen" Næste artikel Moderater: Moderater: "Klimatet bryr sig inte om rödgrön symbolpolitik"