Naturvårdsverket: Fritidsbåtsvrak ett olöst miljöproblem

SJÖFART. Förslaget om att ändra lagen för att enklare kunna avlägsna miljöfarliga vrak är bra, men täcker inte in hela problemet. Det anser Naturvårdsverket som även vill se nya regler för att komma åt problemet med fritidsbåtsvrak.

Det är positivt om Sverige genomför vrakkonventionens regler, anser Naturvårdsverket i ett remissvar till justitiedepartementet. Förslagen i promemorian innebär utökade möjligheter för myndigheterna att se till att miljöfarliga vrak lyfts upp ur vattnet och forslas bort, genom att ålägga ägaren att avlägsna vraket eller att betala för kostnaderna för arbetet.

Men, påpekar Naturvårdsverket, lagändringarna löser inte hela problemet med vrak som förstör miljön. Fritidsbåtsvrak kommer sannolikt inte att anses vara den sortens risk för miljön att de omfattas av de nya reglerna, utan uttjänta fritidsbåtar är snarare en form av nedskräpning. Därför påminner Naturvårdsverket i sitt remissvar om myndighetens egen rapport från 2010, Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar, som bland annat föreslog ett system med utökat producentansvar där den siste båtägaren skulle transportera båten till en insamlingsplats, varpå ansvaret för omhändertagande och återvinning övergick till båtproducenterna.

Justitiedepartementets promemoria, Avlägsnande av vrak, är fortfarande ute på remiss. Förslagen i promemorian syftar till att Sverige ska tillträda 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak. Sista svarsdatum är den 1 augusti. Naturvårdsverket yttrande finns att läsa här

Login