Myggplåga fortsatt en regeringsfråga

NATUR. De boende kring Nedre Dalälven behöver inte bäva inför sommaren 2015. De viktigaste bitarna – pengar och politisk vilja på regeringsnivå – ser ut att finnas på plats för ännu en säsong med bekämpningsmedlet Vectobac G mot mygglarver.

Havs- och vattenmyndigheten ger sitt klartecken för ännu en sommar där bekämpningsmedlet Vectobac G sprids i Nedre Dalälvens vatten. Men det är inte med någon glädje mellan raderna i myndighetens remissvar till Naturvårdsverket som handlägger ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB.

Havs- och vattenmyndigheten framhåller det som många andra också framhåller i sammanhanget: att besprutningen inte är någon långsiktig lösning och att det inte går att säga vilka långsiktiga miljökonsekvenser spridningen av bekämpningsmedlet får på natur och djur – inte minst på förekomsten av mygg.

Ansökan från bolaget omfattar 9320 hektar runt Nedre Dalälven, varav 3388 hektar är Natura 2000-områden. Som mest vill bolaget sprida 170 ton bekämpningsmedel, varav 90 ton inom de skyddade naturområdena, under sommaren 2015.

Login