MTR: Dags för ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar

DEBATT. Nästan allt påverkas av coronapandemin och samtidigt står vi inför en omfattande klimatkris. Med låg ränta och ett gynnsamt investeringsklimat bör vi ta ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar, skriver Mark Jensen, vd för tågbolaget MTR.

Mark Jensen
Vd, MTR Nordic


MTR är Sveriges största tågbolag sett till antalet dagliga resenärer. Vi trafikerar sträckan Göteborg-Stockholm och på uppdrag av Region Stockholm och SL kör vi också pendeltåg och tunnelbana i Stockholm. I samverkan med andra aktörer arbetar vi kontinuerligt för att förbättra kollektivtrafiken. Tågresor bidrar positivt till klimatet när de ersätter mindre miljövänliga transportformer. För att kunna möta både befintliga och framtida behov krävs prioritering av järnvägsinvesteringar – och de behövs nu.

Ett fungerande arbetssätt

På kort sikt finns det åtgärder som ger stor effekt med relativt små medel. I dag kan nämligen en stor del av alla infrastrukturstörningar hänvisas till ett fåtal komponenter och platser. MTR kartlägger varje år störningar i infrastrukturen i SL-området och sammanställer infrastrukturens status som sedan tillhandahålls Trafikverket. Förra året låg sju (av 950) växlar bakom 19 procent av samtliga förseningsminuter och 12 spårledningar (av 3 115) orsakade 26 procent av förseningar för spårledningar i SL-området. Riktade insatser på särskilda komponenter gör stor skillnad.

Inom ramen för arbetssättet Funktionellt system har Trafikverket sedan 2018 målmedvetet arbetat med detta och uppnått goda resultat. 2019 hade antalet merförseningsminuter i SL-området orsakade av infrastrukturrelaterade fel minskat med nästan 40 procent. Detta arbetssätt bör omedelbart rullas ut i hela järnvägsnätet.

Saknas åtgärder

Även på mellanlång sikt finns det flera relativt billiga åtgärder som markant skulle förbättra järnvägsnätet och som är nödvändiga för att säkerställa tillförlitligheten. Åtgärder som i dag saknas i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. En till växelförbindelse i Upplands Väsby och ytterligare ett plattformsspår för vändande trafik i Bålsta är exempel på investeringar i Stockholmsområdet som krävs för att möta ett ökat antal resenärer. Liknande möjliga förbättringar finns över hela landet.

Krävs breda överenskommelser

För beslut om långsiktiga investeringar krävs prognosverktyg som fångar hela bilden. Det är därför positivt att Trafikverket har givits i uppdrag av regeringen att ta fram uppdaterade kostnadsberäkningar för stambaneprojektet. Uppdraget måste även hantera den relevanta kritik som har riktats mot den prognosmodell som tidigare har använts. Modellen är bristfällig och saknar bland annat utrikesresor. Överflyttningen från flyg till tåg underskattas generellt. Modellen behöver också uppdateras med nya och mer korrekta priser på koldioxidutsläpp. Beslut om långsiktiga investeringar behöver baseras på korrekt underlag.

Det är särskilt viktigt för kunna nå en stabil och blocköverskridande politisk överenskommelse. Det i sin tur är viktigt för att privata aktörer ska kunna satsa miljarder på investeringar i nya höghastighetståg i ett 30–40-årigt perspektiv. 

Tiden är nu

Klimatutmaningen och en ökande arbetslöshet gör det viktigt att agera. Vi tycker att investeringar i järnvägsinfrastruktur är ett självklart steg framåt. Det ger Sverige ökad sysselsättning och bidrar till hållbarhet i transportsektorn för framtida generationer. MTR vill att järnvägsinfrastruktursatsningar görs med ett helhetsgrepp. Vi vill se satsningar på järnvägsinfrastruktur på lång, mellanlång och kort sikt och tycker att järnvägens tid är nu.

Forrige artikel Fastighetsägarna: Renoveringsvåg rätt väg för en svensk omstart Fastighetsägarna: Renoveringsvåg rätt väg för en svensk omstart Næste artikel Debatt: Inför skattereduktion för dem som gör el tillsammans Debatt: Inför skattereduktion för dem som gör el tillsammans
GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

BUDGET 2022. Målet för energieffektivisering är inte inom räckhåll, enligt Energimyndigheten. Miljöpartiet delar myndighetens oro, men generaldirektör Robert Andrén måste lyckas övertyga energiminister Anders Ygeman (S) om behovet av en satsning på energibesparing.