Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel

DEBATT. Marinens förmåga att skydda fartyg, säkra sjöleder och hävda vår territoriella integritet är viktig för handelsflödena. Det görs genom sjöövervakning och vid behov genom sjöfarts-skyddsoperationer, skriver Anders Olovsson och Sabrina Jikander.

Anders Olovsson
Flottiljamiral och ställföreträdande marinchef
Sabrina Jikander
Styrman och reservofficer

 

Mer än 90 procent av Sveriges handel går via sjöfarten. Det är en grund för att vår vardag i Sverige ska kunna fungera som vanligt. Det finns aktuella exempel från Hormuzsundet på hur sårbar den globaliserade handeln är för störningar i sjöfarten. Sjöfarten är helt avgörande för vår försörjning i såväl fred, som vid kriser och krig.

Marinens förmåga att kunna skydda fartyg, säkra sjöleder och ytterst hävda vår territoriella integritet är viktig i sammanhanget. Vi gör detta genom kontinuerlig sjöövervakning av vårt territorium och vid behov genom en riktad sjöfartsskyddsoperation.

Beredskapsövning på västkusten

I slutet av maj genomförde marinen en oannonserad beredskapsövning på västkusten för att bland annat öva skyddet av sjöfarten till och från en av våra viktigaste hamnar, Göteborg. Stora delar av den marina förmågepaletten deltog; ytstridsfartyg, minröjningsfartyg, röjdykfartyg samt sjöoperativa helikoptrar, amfibieförband och marina basförband.

Att merparten av marinens förmågor behövs för att genomföra en sådan operation kan förklaras med grundläggande sjökrigsteori: All sjökrigföring syftar ytterst till att trygga möjligheten att använda havet som transportväg eller att förneka en motståndare att göra detsamma.

För vårt närområdes många strategiska sund och leder in mot viktiga hamnar omfattar detta även åtgärder för att kontrollera närliggande skärgårdsområden och kuststräckor. På, under och över ytan.

Freedom of navigation

Varje dygn passerar tusentals fartyg utmed våra kuster på väg till eller ifrån svenska hamnar eller andra hamnar i Östersjön. Denna sjötrafik förutsätter rätten att kunna utnyttja Freedom of navigation, vilket är internationellt vedertaget i FN:s havsrättskonvention och syftar till att säkerställa fri sjöfart på öppna hav.

För marinen handlar det om att Östersjön och dess inlopp i dag och fortsatt ska vara öppna och en del av de globala sjövägarna. Sjöfarten skyddas och övervakas dagligen i vårt närområde och inte bara vid en kris, eller ytterst vid ett krig.

Marinen gör detta dels genom den kontinuerliga sjöövervakningen med egna resurser, men också tillsammans med andra delar av Försvarsmakten och med andra myndigheter, främst Kustbevakningen. Vi har även flera utländska partners, såväl inom ramen för utbyte av sjölägesinformation som genom operativt samarbete. Men det handlar också om vår förmåga att kunna genomföra fokuserade sjöfartsskyddsoperationer som på västkusten i maj.

Operationer hemma och borta

En sjöfartsskyddsoperation utgörs av olika åtgärder som tillsammans upprätthåller säkerhet och rörelsefrihet till sjöss. Ambitionsnivån beror på faktorer som områdets storlek, trafikintensitet, krav på skydd av särskilda objekt och självklart tillgängliga resurser och uthållighet över tiden. Det kan röra sig om att hålla en sjöled öppen trots minhot eller skydd av enskilt fartyg eller en konvoj genom eskort.

Förmågan att skydda sjöfarten och att bibehålla öppna sjövägar är, utöver perspektivet av handel och Sveriges försörjningstrygghet, också avgörande som en del i Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin, för hur vi ska kunna ge och ta emot militärt stöd. Att hålla sjövägarna öppna längs våra kuster och in till våra hamnar får därmed ytterligare en dimension för såväl övningar som planläggning och beredskap.

Men förmågan till sjöfartsskydd och dess värde kan också synliggöras genom den långa rad av insatser som marinen har bidragit till i Adenviken och Indiska oceanen sedan drygt 10 år. Där har våra örlogsfartyg och amfibieförband, tillsammans med flera av våra partners under EU-flagg, säkrat sjöfarten genom ett av världens mest trafikerade sjöleder till och från Suezkanalen.

Ett viktigt förtroende

Svensk och internationell sjönäring ser sjöfartsskydd som en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva sin affärsverksamhet framgångsrikt. Det ligger i både redarnas och hamnarnas intresse att på ett effektivt och säkert sätt kunna transportera gods och passagerare utan förseningar och med minsta möjliga risktagning.

Handelsflödena är känsliga för störningar i form av hot, attentat, kriser och krig. Sjö- och hamnområden i riskzoner och utan etablerade skyddsfunktioner kommer att väljas bort. Marinens förmåga till uthålliga sjöfartsskyddsoperationer bidrar på så sätt till sjönäringens förtroende, fri handel och vår försörjning.

Forrige artikel Avfall Sverige: ”Det ligger inte enbart på offentlig sektor att skapa förändring” Avfall Sverige: ”Det ligger inte enbart på offentlig sektor att skapa förändring” Næste artikel "Kompetensbristen inom sjöfarten kan få effekter på hela samhällsekonomin"