"En maktförskjutning som hotar demokrati och miljö"

DEBATT. Handelsavtalet mellan EU och Kanada – Ceta – kommer att driva utvecklingen åt helt fel håll. Decennier av hårt arbete för att stärka djur-, natur- och miljöskyddet hotas av avtalet, skriver miljödebattörerna Rebecka Le Moine, Christer Borg och David Van der Spoel.

Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation
David Van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen
Rebecka Le Moine, Årets miljöhjälte 2017

Ceta är ett så kallat ”frihandelsavtal” som föreslås mellan EU och Kanada. EU-parlamentet har gett sitt godkännande, och nu är det upp till de nationella parlamenten att godkänna avtalet. I Sverige lutar det åt att Riksdagen kommer att godkänna avtalet, i princip utan ordentlig offentlig debatt. Detta trots att avtalet innehåller flera mycket kontroversiella delar.

Handel förknippar vi för det mesta med något positivt, som skapar konkurrens, effektivisering och utveckling. Baksidan av en avreglerad marknad är att människor far illa och naturresurser uttöms allteftersom. Allt i jakten på den mytomspunna eviga tillväxten som är en teoretisk och praktisk omöjlighet. Ceta har beräknats ge en engångsförstärkning på runt 0,03 procent av EU:s ekonomi, vilket betyder att naturresurserna kommer ta slut lite snabbare. Men, invänder en politiker, vi kan väl reglera ekonomin så att den blir hållbar? Nej, Ceta-avtalet är ett dokument som omfattar 1 598 sidor, som riskerar att förhindra regleringar som säkrar människors levnadsvillkor, en ren miljö och ett säkert klimat.

Nya miljölagar svårare med Ceta

I en tid av kraftiga klimatförändringar och massutrotning av arter, gör Ceta det svårare att instifta nya miljölagar. Däremot uppmuntras det till mer utvinning av naturresurser. I och med industrialiseringen har mycket redan hänt med vår natur i Sverige. Våra rika skogsekosystem har avverkats och gjorts till artfattiga plantager. I dagsläget finns mindre än 10 procent opåverkade skogar kvar i Sverige. Vattenkraften har förvandlat vattnets strömmar och liv till terawattimmar, och mer än 75 procent av vattendragen används för en i princip totalt icke miljöanpassad vattenkraft i Sverige idag. Jordbruksmark består i dag av monokulturer med fattig jord och konstgödslade åkrar, medan ängar blir allt ovanligare. Av den miljon hektar ängsmarker som fanns vid 1800-talets slut har vi i dag bara 7000 hektar kvar (3). Trots att mycket har gjorts för att bevara vår miljö, krävs det en omprioritering i politiken, som sätter annat än tillväxt och ekonomi i fokus för att klara av nationella och internationella åtaganden. Hårdare lagstiftning och efterlevnad är ett måste för att tackla dagens och framtidens miljöproblem. Ceta-avtalet försvårar detta avsevärt och är därför ett stort steg i fel riktning.

Avtalet stärker skyddet för investerare

Ceta syftar till att en produkt som är godkänd i Kanada ska kunna säljas i EU utan kontroller här, och tvärtom. Effekten riskerar att ge en press nedåt när det gäller regler med hänseende till miljöskydd, djurskydd och arbetsförhållanden, som gör det ännu svårare att förbättra dem. Avtalet är designat främst för att ge ett starkt skydd till investerare, vilket gör att demokratiska processer får svårt att verka för samhällets bästa. Varken klimatet eller den biologiska mångfalden hamnar högt upp på någon prioriteringslista för investerare.

Avtalet möjliggör för företag att i högre utsträckning än i dag stämma stater, då de hävdar att lagar och regler som är till för att stärka våra samhällen kan minska värdet på företagens investeringar. Det kan verka cyniskt, men det finns många exempel på just detta. I november år 2015 beslutade sig Barack Obama för att stoppa en kanadensisk oljeledning genom USA eftersom det skulle leda till ökade utsläpp av växthusgaser, men stämdes då av företaget som planerat bygget, på 15 miljarder dollar.  Svenska Vattenfall har stämt Tyskland, då det ställdes krav på att Vattenfall skulle följa striktare krav i linje med EU:s vattendirektiv. Vattenfall menade då att de högre miljökraven stred mot de löften de fått tidigare, och fallet avslutades med lättnader i miljökraven.

Ceta driver utveckling åt fel håll

I och med Ceta kommer utvecklingen att accelerera åt fel håll, och ta oss bort från de 16 demokratiskt fattade miljömålen och 17 globala målen. Decennier av hårt arbete för att stärka djur-, natur- och miljöskyddet, har gett gröna framsteg. Nu hotas dessa av ett 1 598 sidor långt dokument, och vi hör inget om det på nyheterna. Var är samhällsdebatten? Var är journalistkåren?

Forrige artikel Guteland: Guteland: "Fjellners motstånd är förbluffande" Næste artikel "Vad händer med skogsprogrammet?"
 • Rapportera

  Åke Skogevall · Pensionist

  Men äganderätten till naturresurserna då?

  Om Sverige avreglerar förvärvsrätten vid köp av jord och skog så att "juridiska personer" får köpa all mark utan krav på bosättningsort riskerar vi att utsocknes penningplacerare och i slutänden globala finansherrar står som ägare till våra livsnödvändiga naturresurser.

  Framtida krav på del i vinsten kan bli omöjliga. Idag kräver vi nästan ingen andel i vinst för utsålda gruvrättigheter och skatteintäkter genom lokal arbetskraft går ju mot noll numera.

  Är det en "investerarkolonisation" på gång?
  Kommer lokalbefolkning att hänvisas till urbana gränszoner?
  Ingår ordet "tillit" i nyspårksvokabulären ännu? (Där fred betyder krig osv)

  Saknar Sverige ansvariga (dvs någon "accountable") för långtidsplanering och "mindre sannolika katastrofer"?

 • Rapportera

  Bo Nyström

  Vad kan man göra?

  Oerhört trist att våra politiker är så ointresserade av att rädda våra hotade och rödlistade djur, växter och svampar. Omsorgen om mänsklighetens och naturens framtid borde självklart vara överordnad den nuvarande omsorgen om företagsekonomiska vinstintressen och strävan efter BNP-tillväxt. Trist att det i vår s k demokrati inte erbjuds något vettigt parti att rösta på.

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Medveten tystnad från politikerna

  Både Skogevall som Nyström har helt rätt. De etablerade politikerna mörkar dessa viktiga frågor. I stället så tycker Moderatpolitiker i Dalarna att vårdhemmets gäster äter för många semlor, dom borde äta färre tycker en känd Moderatpolitiker, tidigare Riksdagsman Ulf Berg. Sådana viktiga frågor anses vara av hög prioritet i den politiska sagovärlden dessa folkvalda typer befinner sig i..

Centerns vargförslag klarade första nålsögat

Centerns vargförslag klarade första nålsögat

ROVDJURSPOLITIK. Centerns förslag om ändrade regler för skyddsjakt på varg kommer att beredas av riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna ställde som motkrav att forskare, myndigheter och miljöorganisationer ska bjudas in.