LRF: Olämpligt av myndigheter att tolka åtaganden striktare än andra

SLUTREPLIK. Det är bra att Världsnaturfonden WWF välkomnar ökad tydlighet och öppenhet om Sveriges rapportering av internationella åtaganden. Tyvärr snubblar WWF själva omedelbart över den tydligheten i sin replik, skriver Magnus Kindbom, LRF Skogsägarna.

Magnus Kindbom
Skogsdirektör, LRF Skogsägarna


Det är tråkigt att WWF väljer att ge en negativ bild av läget i skogen och att fokusera på detta i stället för det positiva. Detta förstärker bilden av en polariserad debatt när vi egentligen är överens om mycket.

Precis som WWF skriver är läget för den biologiska mångfalden utmanande i flera delar av världen och det behövs åtgärder för att vända den negativa trenden. Samma läge råder dock inte i den svenska skogen. Här är i stället trenden positiv för den biologiska mångfalden, vi har ingen nettoförlust av arter och flertalet skogslevande arter har på senaste tid ökat.

Flera positiva trender

Vi delar inte WWF:s bild av att livsvillkoren för skogslevande arter ständigt försämras utan ser att de i stället har förbättrats markant de senaste 30 åren. Sveriges skogsägare har genom ett aktivt arbete för att gynna den biologiska mångfalden bidragit till att fördubbla mängden död ved och grova lövträd samtidigt som arealen gammal skog har ökat med sjuttio procent och äldre lövrik skog med femtio procent. Detta är bara ett axplock av de positiva trenderna i den svenska skogen som har varit möjliga att nå samtidig som vi har kunnat fortsätta bruka skogen.

WWF glömmer nämna 

Det är bra att WWF välkomnar ökad tydlighet och öppenhet om Sveriges rapportering av internationella åtaganden. Tyvärr snubblar WWF själva omedelbart över den tydligheten i sin debattartikel. WWF skriver korrekt att EU-kommissionen föreslagit i sin biodiversitetsstrategi att 30 procent av land- och vattenområden bör skyddas.

Samtidigt glömmer WWF nämna att EU-kommissionen i samma dokument skriver att 10 procent föreslås vara strikt skyddat. Det innebär att 20 procent avses skyddas på annat sätt. Frågan är om Sverige ska använda samma definitioner som övriga länder när vi diskuterar dessa målsättningar?

I dag framställs Sverige som sämst i EU. Sveriges unika sätt att rapportera kan få allvarliga konsekvenser då prioritering och inriktning av åtgärder för biologisk mångfald inom EU riskerar att bli missriktade. Därtill riskerar det att framställa Sveriges, både samhällets och skogsägares, ambitiösa arbete för biologisk mångfald och värnande av naturen i en sämre dager än vad som verkligen är fallet. Jag tolkar dock att WWF vill hjälpa till att förändra den bilden när man skriver att det behövs en större öppenhet.

"Står inte i konflikt"

Självklart ska vi inte slappna av utan fortsätta arbetet med att bevara och öka den biologiska mångfalden. Men det ensidiga fokuset på att upphörande med naturligt brukande av naturen är lösningen måste förändras. Ett hållbart brukande av jord- och skogsmark står inte i konflikt med biologisk mångfald. I stället ser vi att många hotade arter är beroende av ett fortsatt brukande och gynnas inte av att områden undantas från brukande. Redan i dag är 30 procent av den svenska skogsarealen skyddad eller på olika sätt undantagen från aktivt brukande.

Sverige är redan bäst

Det är olämpligt och odemokratiskt av svenska myndigheter att tolka internationella åtaganden striktare än andra länder och det gynnar inte den biologiska mångfalden. Fortsätter den inslagna linjen att avsätta och ta naturen ur bruk i Sverige så påverkas både enskilda markägares och hela landets välfärd och ekonomi – och inte minst försämras klimatet.

Sverige är redan bäst i EU, kanske även i världen, om bäst innebär att vi avsatt störst arealer. Inte minst genom att skogsägare helt frivilligt och utan kostnad för samhället avsätter mycket stora områden. Låt oss gemensamt lyfta fram Sverige och svenskt skogsbruk som en förebild. Det skulle ge inspiration till fler att följa efter i att nyttja bioråvaran för att minska klimatpåverkan samtidigt som vi tar hänsyn till natur och miljö. Det skulle ge störst nytta för både klimat, samhälle och biologisk mångfald.

Forrige artikel Svensk solenergi: Avbryt regeringens artificiella stopp på marknaden Svensk solenergi: Avbryt regeringens artificiella stopp på marknaden Næste artikel Skogsstyrelsen: Hur ser Mellanskog på sektorsansvaret? Skogsstyrelsen: Hur ser Mellanskog på sektorsansvaret?
LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

ETS. Regeringens och myndigheternas lobbyförsök räckte inte till, statliga järnmalmsjätten LKAB åker på ännu en nitlott i kampen om fria utsläppsrätter.
"Men det påverkar fortsatt inte våra omställningsplaner" säger LKAB:s Stefan Savonen.