Lagrådsremiss: Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

Av budgetpropositionen för 2017 framgår att en viktig del i insatserna för att nå en fossilfri fordonsflotta är att skapa långsiktiga spelregler för hållbara biodrivmedel. Förnybara bränslen måste ges goda förutsättningar att konkurrera med fossila bränslen, så att andelen förnybara bränslen successivt kan öka. Förslagen i denna lagrådsremiss avser ett reduktionspliktssystem som, i kombination med ändrade skatteregler, syftar till att minska växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränslen genom inblandning av biodrivmedel. I remissen föreslås en ny lag om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. I remissen föreslås också ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi, och i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2018.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login