Lagrådsremiss: Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i miljöbalken. Ändringarna innebär att miljöbalken ska tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon och att den som på en fastighet, byggnad eller anläggning ska vidta en åtgärd för att enligt 10 kap. miljöbalken avhjälpa en miljöskada ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login