Kulturmiljöer vid vattendrag behöver modell

MILJÖMÅLSRÅDET. Det behövs en metod för att ta hänsyn till värdet av kulturmiljöer vid vatten, exempelvis vid prövningen av ett kraftverk. Tre myndigheter har nu satt upp det på sin gemensamma Att göra-lista för 2017.

Värdet av kulturmiljöer längs vattendrag riskerar att hamna i skymundan vid tillståndsprövningar av vattenverksamheter, exempelvis kraftverk. Under år 2017 ska därför Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans arbeta fram prioriteringskriterier för kulturmiljöer vid vattendrag samt ett förslag till vägledning för beskrivning av kulturmiljöer vid vattendrag, som kan användas inför planering och tillståndsansökningar. Det skriver Miljömålsrådet i sin årliga rapport.

Regeringen tar även upp frågan i den nyligen presenterade kulturarvspropositionen och pekar på behovet av kunskapsunderlag, metoder och vägledning för att bättre ta hänsyn mellan naturvård, energifrågor och kulturmiljöarbete när det gäller vattenkraften.

"Även konsekvenserna och omfattningen av dessa konflikter kan behöva belysas och goda exempel på arbete som förenar naturvärden, kulturhistoriska värden och energivärden vid vatten bör lyftas fram." skriver regeringen i propositionen.

Login