KD: Prioritera pendlarna framför höghastighetståg

REPLIK. Visst är tåglinjer viktiga för bostadsbyggandet, men vi tror att den nära pendlingen är betydligt viktigare att satsa på än stambanor för höghastighetståg, skriver Larry Söder (KD). 

Larry Söder (KD)
Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson 

Kristdemokraternas riksting har nu beslutat att vårt parti ställer sig negativa till Sverigeförhandlingens förslag om nya banor för höghastighetståg. Vi beslutade också att verka för en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet.

Tränger undan 

Det är otvivelaktigt att det finns stora fördelar med att genomföra Sverigeförhandlingens förslag om nya stambanor för höghastighetståg. Samtidigt är det ett kostsamt projekt som riskerar att tränga undan andra angelägna investeringar och bli en belastning för nuvarande och kommande skattebetalare. Behoven av förbättringar i fjärr- och pendeltågstrafiken är redan i dag mycket stora och det vore olyckligt om dessa fördröjdes.

Få igång flyttkedjan 

Vi är eniga kring att det byggs för lite bostäder och att långsiktiga planer är vägen framåt för att få igång bostadsbyggandet. Regeringen misslyckas i målet om att öka bostadsbyggandet och ”bostadsskulden” ökar markant i Sverige.

Att få en bra kommunikation mellan de tre största städerna är viktiga men för bostadsbyggandet tror vi att den nära pendlingen är betydligt viktigare. Vi måste få igång flyttkedjan så människor bor utifrån sina behov. Då behöver bostadsmarknaden ses över utifrån rörligheten.

Högre krav på kommunerna 

Se över kreditrestriktionerna, skapa bospar och startlån så ungdomar har lättare att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Sätt högre krav på kommunerna att bygga utifrån behov och förtydliga ansvaret att planera för tillräckligt många bostäder.

Vi som kristdemokrater avser att intensifiera trycket på regeringen att se till så att alla har en bostad samt att man har det utifrån behov. Det är oacceptabelt att vi har en stor bostadsskuld och regeringen står handfallen.

Utsläpp vid bygget

De planerade höghastighetsbanorna innebär en stor samhällsekonomisk förlust utifrån de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket använder. Byggandet av banorna, inklusive banvallarna av betong, skulle medföra stora utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Tidigast om 35–50 år skulle de eventuellt minskade utsläppen, som överföringen av trafik till höghastighetsjärnvägarna möjliggör, kompensera för utsläppen vid själva byggandet.

Politik är att prioritera

Nya höghastighetsbanor riskerar att skapa finansiella undanträngningseffekter som skulle innebära att nödvändiga investeringar i befintlig infrastruktur uteblir. Det riskerar att försämra pendlingen och försvaga förutsättningarna för svensk industri genom minskad punktlighet av leveranser.

Många transportörer litar inte på järnvägens godstransporter i dag utan väljer lastbilar i stället. Det är här vi behöver satsa pengarna i första hand. Politik är att prioritera. 400 miljarder kan användas bättre, exempelvis för att bygga igen så kallade ”felande länkar” och bygga dubbelspår längs befintliga sträckor som redan i dag är överbelastade.

Forrige artikel Blå tillväxt: Bråttom att utveckla den maritima näringen Blå tillväxt: Bråttom att utveckla den maritima näringen Næste artikel Svensk Solenergi: Det saknas incitament att installera solel i Sverige Svensk Solenergi: Det saknas incitament att installera solel i Sverige
Gotland får grönt ljus – men västkusten ger inte upp

Gotland får grönt ljus – men västkusten ger inte upp

JTF. Det finns sex miljarder anledningar att vara med i slutgallringen av de regioner som ska få dela på potten i EU:s nya omställningsfond. Stålindustrin i Norrland och cementen på Gotland har fått ett preliminärt ja, men andra kandidater har ännu inte gett upp.