"Idétorka stora hotet mot rent dricksvatten och vattenbrist"

REPLIK. Det är innovationsfattiga myndigheter som utgör den stora hotet för vattenresurserna, skriver civilekonomen Ulf Svensson i en replik till Svenskt Vatten.

Av: Ulf Svensson
civilekonom och tidigare forskningsassistent på Chalmers

Rent dricksvatten är en grundförutsättning för liv, hälsa och utveckling i vårt land. På den punkten är jag helt överens med representanterna för Svenskt Vatten. Tyvärr har samhällsplaneringen och byggverksamheten inte hanterat vattenresurserna på ett ansvarsfullt sätt. Det har till exempel länge funnits system som gjort att hushållens vattenförbrukning kraftfullt kunnat reduceras utan motsvarande komfortförluster. Dessutom har nya innovationer gjort det möjligt att reducera användningen av rent dricksvatten än mera vilket tyvärr ännu inte fått genomslag i varken debatt eller i praktisk verklighet.

Källsorterande toalettsystem

Som ett exempel på en tidig innovation, som utvecklades redan i slutet på 1930-talet, finns en komposteringstoalett som varje år producerar luktfri växtnäring till jordbruket. Det fasta materialet i toalettavfallet reduceras med tiden till två procent av ursprunget vilket gör att toaletten kan tömmas vart fyrtionde till vart femtionde år. Vid denna tidpunkt har man utmärkt jordförbättringsmedel. Processen kan även accelereras om man så vill. Skulle denna typ av källsorterande system användas på landsbygden, och delvis i stadsbygden, hade vi inte haft problem med varken övergödning av våra vattendrag eller risk för kvaliteten på vårt råvatten för att producera rent dricksvatten. Hemligheten är att toaletten är vattenfri och avloppsfri.

Under senare år har ett innovationsföretag i Malmö utvecklat en dusch som reducerar både användningen av vatten (reduktion med 90 procent) och energin (reduktion med 80 procent) när vi duschar. Inspirationen kom från NASA:s rymdprogram och idén togs ned på jorden av en ung entreprenör. Eftersom personlig hygien förbrukar en stor del av de 160 liter per person och dag – som är ett riktmärke för hushållens vattenanvändning – kan dessa båda innovationer förändra både utvecklingen av VA-sektorn och kraftigt minimera samhällsbyggnadskostnaderna vid nybebyggelse.

Myndigheterna hänger inte med

Av någon anledning har inte våra myndigheter gett stöd till företag och innovationer som arbetar med att utveckla resurseffektiva kretslopp. När nya bostäder byggs är vatten en ickefråga. Likaså är det med återföringen av växtnäringen från stad till land där en förutsättning för ett långsiktigt hållbart jordbruk är rena råvaror/insatsvaror vilket snart kommer att bli en akilleshäl för utvecklingen av livsmedelsproduktionen. Denna fråga har också aktualiserats via MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) broschyr Om krisen eller kriget kommer, där livsmedlens roll inom totalförsvaret apostroferas. Det är bra att våra
politiker till slut vaknar, men för att vi ska lyckas ställa om till ett mera hållbart, resilient och resurseffektivt samhälle måste vi börja göra rätt från början. Att kissa och bajsa i vårt renade dricksvatten tror jag inte hör framtiden till.

Forrige artikel "Hur räknar Moderaterna ut nyttan av en klimatåtgärd?" Næste artikel "Vi vill se förslag som stärker kraftvärmen"