Fastighetsägarna: Anmärkningsvärt att kommuner själva får bestämma

DEBATT. Den största orsaken till att samhället inte lyckas hantera skyfall är att kommunerna själva bestämmer hur mycket regn de ska klara av att hantera. Vi måste överväga om staten ska ta över, skriver Rikard Silverfur från Fastighetsägarna Sverige. 

Rikard Silverfur
Chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Har din källare översvämmats vid skyfall? Har du inte kunnat ta kollektivtrafik för att gator eller tunnelbaneuppgångar stått under vatten? Har du då undrat varför dagvattensystemet, som ska hantera skyfallen, inte längre klarar av sin uppgift? Att dagvattenhanteringen inte längre räcker till kan bero på olika faktorer.

  • För det första så regnar det mer när det väl regnar, det vill säga skyfallen är mer intensiva på grund av klimatförändringarna.

  • För det andra så har många av städers grönytor, som hjälper till att fördröja regn, krympt.

  • För det tredje så har dagvattensystem inte underhållits i den utsträckning som behövts.

Kommunerna bestämmer 

Den största orsaken till att samhällen står med otillräcklig kapacitet för att hantera skyfall, och med översvämmade källare med mera som resultat, kan dock tillskrivas att det faktiskt är kommunerna själva som bestämmer vilken regnkapacitet de ska klara av att hantera. Detta konstaterade en statlig utredning så sent som 2018:

”Det finns i dagsläget inte någon standard eller krav för hur kraftiga skyfall ett samhälle ska kunna hantera utan det är upp till varje kommun att besluta" (SOU 2018:34).

Dagvattensystem

Detta är anmärkningsvärt. Kommuner har enligt vattentjänstlagen en skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. Vattentjänstlagen syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

I detta ingår även hantering av dagvatten och skyfall. Kommuner är alltså skyldiga att ha ett dagvattensystem som avleder vatten genom ledningar och öppna diken.

Fastighetsägare kan hjälpa till 

Fastighetsägare har en skyldighet att skydda sin egendom. Men att skydda egendom är inte samma sak som att hantera dagvatten och skyfall. Många fastighetsägare bidrar dock till att på egen tomt hantera dagvatten och skyfall. Det är naturligtvis bra om fastighetsägare har möjlighet att hjälpa kommunen.

Åtgärder räcker inte till 

Susanne Fagerberg på Länsförsäkringar har rätt när hon menar att kommuner bör få ta ett större ansvar när de planerar samhällen.

Åtnjuter man ett kommunalt planmonopol är det rimligt. Men planläggning är begränsat till nybyggnation. Den stora utmaningen ligger i att kommuner i allt mindre utsträckning klarar av att leva upp till Vattentjänstlagen för befintliga samhällen och byggnation. Det är de allt oftare förekommande skyfallsöversvämningarna ett bevis på.

Jag delar Fagerbergs oro över att dagens åtgärder från kommuner och myndigheter inte är tillräckliga.

Finansiering

Hur mycket dagvatten kommuner ska avleda är alltså upp till kommunerna själva att bestämma. Det är uppenbart att den nivå de själva satt inte längre är hållbar, även om vi glädjande ser att vissa kommuner insett att de behöver höja servicenivån.

Hur anpassning av kommunal servicenivå som följer med klimatförändringarna ska finansieras är inte entydigt. Det finns varken stöd eller förbud i lag mot att det ska finansieras via vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). Även det fastställde den tidigare nämnda statliga utredningen. Troligen kommer anpassningarna behöva finansieras både via VA-taxor och kommunalskatt.

Staten ska avgöra 

Ordningen med att kommuner själva ska få sätta servicenivån är som nämnts anmärkningsvärd.

Det måste övervägas om staten, via länsstyrelsen eller myndighet, ska avgöra vilken servicenivå för skyfall kommuner ska klara av att hantera för att uppfylla vattentjänstlagen. Det kan till och med vara nödvändigt så att fler kommuner kommer igång med åtgärder för att klara av skyfallshanteringen.

Forrige artikel Sveriges konsumenter: Återställ stödet till civilsamhällets organisationer Sveriges konsumenter: Återställ stödet till civilsamhällets organisationer Næste artikel Grön ungdom till (L): Sluta vara mesar – ställ krav på kommissionen Grön ungdom till (L): Sluta vara mesar – ställ krav på kommissionen