Replik: "En konstruktiv dialog är nödvändig"

DEBATT. Vi ställer oss lite undrande till Fortums kritik när det gäller de förslag till ändringar av föreskriften rörande statusklassning och normsättning som just har varit ute på remiss, skriver Havs- och vattenmyndighetens Björn Sjöberg i en replik till Fortums Jens Bjöörn.

Av: Björn Sjöberg
avdelningschef, havs- och vattenförvaltning, Havs- och vattemyndigheten

Sedan år 2012 har Fortum deltagit i den dialog kring vattenmiljö och vattenkraft som Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har samordnat och som ursprungligen var ett regeringsuppdrag. Fortum har varit en viktig part och bidragit konstruktivt till dialogen.

Fortum bidrog också i det arbete som resulterade i en skrivelse år 2015 till regeringen med förslag om en avvägning mellan vattenmiljö och vattenkraft, nödvändiga lagändringar samt hur finansiering kan anordnas. Hav är trogna den
skrivelsen och vi ställer oss därför lite undrande till Fortums kritik när det gäller de förslag till ändringar av Hav:s föreskrift rörande statusklassning och normsättning som just varit ute på remiss.

Följer regeringens direktiv

Hav:s ansvar när det gäller genomförande av vattenförvaltningsförordningen är att samordna de regionala vattenmyndigheterna samt föreskriva och vägleda när det gäller vattenmyndigheternas arbete med genomförande av sina uppgifter enligt nämnda förordning. Myndigheterna ska följa en bestämd tidplan om inte regeringen beslutar annat. För vattenmyndigheternas del innebär detta att de redan i år behöver påbörja arbetet med en översyn av statusbedömning och normsättning.

För att förbättra kvaliteten i detta arbete har Hav gjort en översyn av de så kallade bedömningsgrunder som vattenmyndigheterna har som stöd i sitt arbete med statusklassning. Som underlag för översynen har Hav haft ett omfattande vetenskapligt material och resultat från det gemensamma arbetet inom EU. Utan att gå in på detaljer är vår övertygelse att de nya bedömningsgrunderna kommer resultera i färre felaktiga statusklassningar och flera undantag.

En del i ett större arbete

Översynen, i enlighet med den av riksdagen nyligen fattade lagen om vattenmiljö och vattenkraft som träder i kraft den 1 januari år 2019, är en del av ett större arbete som ska resultera i föreskrifter med vägledningar som styr mot det så kallade planeringsmålet, att elproduktionsförluster på grund av miljöanpassning av vattenkraften inte ska vara högre än 1,5 terawattimmar, som ökar kvaliteten i normsättning, som tydliggör när undantag ska tillämpas och som skapar en större förutsägbarhet i omprövningsprocessen.

Vi hoppas på en konstruktiv, givande och tydlig dialog med branschen inklusive Fortum och andra berörda under arbetets gång.

Forrige artikel "Vattenförvaltningen måste reformeras" Næste artikel Replik: Replik: "Vattenförvaltningen står väl rustad"
Här är miljöstriderna som väntar efter Ringhals

Här är miljöstriderna som väntar efter Ringhals

MILJÖSTRIDER. SD, M, KD och L:s försök att stoppa avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 misslyckades och striden är över för den här gången. Men lugnet lär inte vara länge, några rejäla miljöpolitiska fältslag väntar under året som kommer.