Debatt: "Myndigheternas häxjakt kan få förödande följder"

DEBATT. Det pågår en häxjakt på kvarn- och kraftverksägare som regeringen måste stoppa. Det skriver riksdagsledamöterna Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) som anser att Sverige överimplementerar EU:s ramdirektiv för vatten.

Placeholder image
Ola Johansson, C-ledamot i civilutskottet, anser att länsstyrelser och Kammarkollegiet bedriver en häxjakt på kvarn- och kraftverksägare. Foto: Centerpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Ola Johansson och Annika Qarlsson 
riksdagsledamöter Centerpartiet

Irritation, ilska, oro och uppgivenhet. Det är känslor som präglar många småföretagare sedan det står klart att vattenverksamheter, små dammar och kraftverk nu måste omprövas gentemot Miljöbalken, trots att de funnits där i hundratals-, ja, kanske bortemot tusen år.

Vi har rest runt i landet för att besöka kvarn- och kraftverksägare som inte kan förstå varför Sverige överimplementerar det så kallade ramdirektivet om vatten från EU. Detta trots att en majoritet i riksdagen beslutat om en enklare prövning. Trots att det i energiöverenskommelsen skakats hand över blockgränserna på att regelverken för småskalig vattenkraft, vid den omprövning gentemot moderna miljökrav som måste ske, ska ta bättre hänsyn till ekonomiska konsekvenser och enskildas intressen.

Två åtgärder krävs

Under torsdagen kommer Ola Johanssons interpellation att besvaras av miljöminister Karolina Skog (MP). Annika Qarlsson tar emot svaret och genomför kammardebatten i Olas frånvaro. I frågan som ställdes strax efter julhelgerna menar vi att det, som följd av det oklara rättsläget och riksdagens tydliga ställningstaganden, till förmån för den småskaliga vattenkraften, behövs två åtgärder från miljöministerns sida.

Istället för vandringsvägar för fisk får vi ödeläggelse och ytterligare försämrade villkor för landsbygdens näringar. 

För det första, moratorium – ett stopp för fortsatt prövning intill dess det är klarlagt huruvida EU:s ramdirektiv för vatten verkligen ingriper mot redan befintliga vattenverksamheter, vars tillstånd baseras på gammal hävd, eller äldre lagstiftning.

För det andra en modern lagstiftning, som tillmötesgår energiöverenskommelsen vad gäller ekonomiska villkor och enskilda intressen och som kan godkännas av den majoritet i riksdagen som förväntar sig enklare prövning.

Finns anledning till oro

Av det svar som jag (Ola) som interpellant fått framgår det att regeringen ämnar att lämna en proposition redan före sommaren och det ser vi fram emot. Det finns anledning för vattenkraftsägarna att fortsätta oroas, då det fortfarande tycks vara regeringens ambition att riva upp tillstånd och genom nya krav på bland annat vandringsvägar förmå markägare att riva befintliga dammar för att aldrig mer återuppbygga dem.

Motsättningar mellan S och MP

I debatten förväntar jag (Annika) mig inte något tydligt besked från miljöministern. Vi förstår att det finns motsättningar mellan ministrar med ansvar för närings- respektive energifrågor (S) och miljödepartementet (MP). Löftena mot Älvräddarna och Sportfiskarna kan inte svikas nu. Vattenverksamhetsutredningen var ett beställningsverk från dem, som inte tog hänsyn till behovet av förnybar energi, småföretag, landsbygd eller kulturarv- och miljö. Nu idkar länsstyrelser och Kammarkollegiet en häxjakt på idealister med små resurser och det riskerar få förödande konsekvenser för landskapet längs våra vattendrag. Detta måste stoppas.

C tänker fortsätta driva frågan

Kvarnar och turbiner som installerats för att mala brödsäd, driva sågverk och försörja småindustri med elkraft, som varit viktiga för att bygga landet, kommer läggas ned, rivas och ersättas med ingenting. Istället för vandringsvägar för fisk får vi ödeläggelse och ytterligare försämrade villkor för landsbygdens näringar. Därför fortsätter vi, trots miljöministerns undvikande svar, att driva den här frågan.

Dokumentation

Debatt om vattenkraft i riksdagen på torsdagen

Klockan 12 besvarar miljöminister Karolina Skog (MP) Ola Johanssons frågor om den småskaliga vattenkraften i en interpellationsdebatt.


Nämnda personer

Ola Johansson

Riksdagsledamot (C)
Reklamkommunikation (Berghs School of Communication, 1994-1995)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor