Debatt

Debatt: Gruvnäringen stärker arbetet med biologisk mångfald

DEBATT. Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Vi har utvecklat en färdplan för hur det ska gå till och ser gärna att fler branscher följer efter, skriver branschorganisationen Svemin.

Även om dagens svenska miljölagar och regler är bland de hårdaste i världen för att bedriva gruvbrytning så är det ändå angeläget att branschen visar att det går att göra ännu mer, skriver debattören.
Även om dagens svenska miljölagar och regler är bland de hårdaste i världen för att bedriva gruvbrytning så är det ändå angeläget att branschen visar att det går att göra ännu mer, skriver debattören.Foto: Per Larsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Maria Sunér Fleming
Vd, Svemin


Industrin i Sverige ligger på många sätt långt före andra delar av världen när det gäller hållbarhet. Vi har en tydlig och stram miljölagstiftning som ställer höga krav på att företag och medborgare ska säkerställa att vi värnar såväl människa som miljö i vårt agerande. Men även om Sverige redan gör mycket rätt så räcker det dessvärre inte. Forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot för vår välfärd som klimatförändringarna – och att de två hoten förstärker varandra.

Gruv- och mineralbranschen är en av de verksamheter som behöver ta ny mark i anspråk för att kunna utvecklas. Det påverkar onekligen den biologiska mångfalden i närområdet. Gruvor kan inte heller välja vilken mark, utan kan bara lokaliseras där malmen finns. Metaller och mineral är samtidigt helt nödvändiga för vårt moderna samhälle och avgörande för att klara omställningen till en klimateffektiv värld. Över hälften av metallerna på EU:s lista över kritiska råmaterial finns det potential för här i den svenska berggrunden. Det sätter sökarljuset på Sverige för att öka Europas självförsörjningsgrad.

Säkra biologisk mångfald

Även om dagens svenska miljölagar och regler är bland de hårdaste i världen för att bedriva gruvbrytning så är det ändå angeläget att branschen visar att det går att göra ännu mer för att påverka naturen så litet som möjligt. Av den anledningen har branschen länge arbetat med frågor om naturskydd och efterbehandling efter avslutad drift.

Grunden för färdplanen utgår från vetenskapen och hänsynshierarkin: Det vill säga att undvika, minimera, restaurera och kompensera för påverkan på biologisk mångfald.

Maria Sunér Fleming , Vd, Svemin

I huvudsak har arbetet fram till för ett par år sedan handlat om att återplantera skog och att gröngöra industriområden och deponier. Numera har allt fler insatser kommit att inriktas på att även kompensera för förlorade naturvärden och på att skapa ekologiska mervärden. Flera av Svemins medlemsföretag är pionjärer inom området men i och med den nya färdplanen för biologisk mångfald, "Mining with Nature" tar nu hela branschen gemensamt ett historiskt och viktigt steg.

Tillsammans kan vi säkra den biologiska mångfalden och ekosystem i balans.

"Högt upp på vår agenda"

Maria Sunér Fleming.
Maria Sunér Fleming. Foto: Svemin

Grunden för färdplanen utgår från vetenskapen och hänsynshierarkin: Det vill säga att undvika, minimera, restaurera och kompensera för påverkan på biologisk mångfald. Färdplanens uttalande mål är att gruv- och mineralnäringen senast år 2030 ska bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner där gruv- och mineralverksamhet och prospektering pågår.

För vår bransch innebär det en rad åtaganden som vi nu måste efterleva och för våra medlemsföretag att implementera i sin verksamhet. Till exempel ska vi inkludera biologisk mångfald i relevanta riktlinjer och utbildningar samt ta fram vägledningar för medlemsföretagens arbete för biologisk mångfald. För medlemsföretagen innebär det bland annat att varje företag ska anta mål för biologisk mångfald i linje med branschens målsättningar. Företagen ska avsätta resurser för att våra medarbetare ska ha kunskap och mandat att arbeta med frågan. Företagen åtar sig också att fullt ut implementera hänsynshierarkins alla steg i verksamheten för att säkerställa att vi i vår vardag har biologisk mångfald högt upp på vår agenda.

Fler måste utmana sig själva

Med denna färdplan vill vi också visa att vi kan lära av varandra. Vi kan utmana varandra och bidra till att vi kan göra än bättre ifrån oss som samhälle om bara viljan och resurserna finns till förändring. Tillväxt i ekonomin förutsätter att vi har fungerande ekosystem. Därför hoppas vi att vårt arbete kan bidra till att fler vågar utmana sig själva och se vilka förändringar fler av oss kan göra för att främja den biologiska mångfalden och vända utvecklingen för att möjliggöra en hållbar industri i samklang med ekosystem i balans.

Dokumentation

Länk till ett seminarium om färdplanen "Mining with Nature" från 13 januari finns här.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00