"Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftsvetot"

DEBATT. Svensk vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister, skriver Jan Hedman, Henrik Wachtmeister och Per Fahlén.

Av:
Jan Hedman
och Henrik Wachtmeister, ordförande respektive vice ordförande för Föreningen svenskt landskapsskydd
Per Fahlén, professor emeritus, medlem av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin IVA

Remissvaren angående det kommunala vindkraftsvetot har nu kommit in. Inget kan ännu sägas om det sammanräknade resultatet.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att det så kallade kommunala vindkraftsvetot ska avskaffas. Vindkraftbranschens intresseorganisation Svensk vindenergi stöder förslaget. Många vänner av kommunalt självstyre är emot, till exempel Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förslaget har remissbehandlats, sista svarsdatum var den 4 december.

Vinklad presentation av svaren

Intresseorganisationen Svensk vindenergi har på eget initiativ gått genom remissvaren, och kategoriserat dem. Häromdagen lade man ut resultatet på sin hemsida under rubriken “Remissvaren ger tydligt stöd för att upphäva vetot“. Följande resultat redovisas:

 • Positiva eller neutrala till förslaget: 89
 • Behåll vetot: 32

Se pressmeddelandet med statistiksammanställningen här.

Den uppmärksamme märker nu att något inte stämmer. Naturligt vore att redovisa samtliga tre kategorier – positiva, neutrala, och negativa till förslaget. Men Svensk vindenergi tillgodoräknar den egna sidan både positiva och neutrala svar, medan negativa svar redovisas för sig. Efter denna manöver anser man sig vinna med 89–32.

Informationen säger inget om utfallet

Statistikbehandlingen har tyvärr fler elementära brister än så. Av dem som ombetts svara på remissen – det så kallade urvalet – hade 74 svarat vid svarstidens utgång. Urvalet är en av de viktigaste parametrarna vid upplägget av en enkätstudie. Istället räknas nu in även alla tillkommande frivilliga som önskat delta. Man baserar nu sin undersökning på alla de 121 remissvar som fanns inne då summeringen gjordes, det vill säga även de frivilliga.

Antalet svarande för respektive alternativ blir därmed ointressant. Informationen säger inget om utfallet, innan vi vet hur svaren fördelar sig mellan “positiva“ och “neutrala“, och innan tillkommande frivilliga svarande utanför urvalet lyfts ut ur statistiken. Till detta kommer som nämnts ovan att Svensk vindenergi tillgodoräknar den egna sidan såväl positiva som neutrala svar.

Väntar på det verkliga resultatet

Via registraturen på departementet kan vi se vilka alla de svarande är. Exempelvis medräknas 33 företag/näringslivsorganisationer på den positiva+neutrala sidan – varav 15 visar sig vara vindkraftföretag och skogsföretag som inte ingår i urvalet. Vem blir överraskad?

Undersökningen kan ha ett värde på det kvalitativa planet. I den mån begåvade resonemang förs i svaren, bör de tas tillvara. Departementet kan också i samband med eventuell proposition göra en mer seriös statistisk analys och hantera materialet på ett korrekt sätt – vi utgår från att så kommer att ske. Det ska bli intressant att ta del av det verkliga resultatet.

Forrige artikel "Turism och skog mer samhällsnytta än skogsskövling" Næste artikel "Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030"
 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  VINDKRAFTEN ÄR EN AFFÄRSIDÉ

  vindkraftexploateringen som går under, juridisk term miljöfarlig verksamhet är en suspekt industri vars verksamhet är helt beroende av allmänna skattemedel i form av frikostiga subventioner från oss skattebetalare för att vara lönsam.
  Denna verksamhet styrs av intresset att tjäna pengar.....absolut ingenting annat. Detta är en affärside där allt fler utländska riskkapitalister ingår som vill göra snabba pengar, och där vår demokrati sätts ur spel.

  Efter 25 år är dessa verk skrotfärdiga och får tas om hand av samhället, det vill säga oss skattebetalare i form av dyra saneringar av avfall i form av miljöfarligt riskavfall, järnskrot, betong, med mera med mera. Och riskkapitalisterna dom har försvunnit....för dom har inget samhällsansvar..