Betänkande: Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgifts­område 24, som uppgår till ca 7,3 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om dels vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden, dels Visit Sweden.

Därtill föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen om målet och resultat­redo­­visningens utformning för området Utrikeshandel, export- och inve­ste­rings­­­­främjande. Tillkänna­givandet baseras delvis på ett motions­yrkande.

I betänkandet finns fem särskilda yttranden (M, SD, V, KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Krist­demo­kraterna avstår från ställnings­­taganden när det gäller anslagsbeslutet

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login