"Bättre kvalitet ger billigare och säkrare VA-nät"

DEBATT. Ökat byggande, mer extremt väder och förtätning av våra städer är viktiga skäl till att det satsas mer på våra VA-nät. Det går i dag att bygga VA-nät med 150 års livslängd, men det kräver att kommunerna ställer rätt krav redan under upphandlingen, skriver Stefan Karvonen och Lars-Olof Nilsson, Betongrörsgruppen.

Stefan Karvonen, Meag Va-system AB och Betongrörsgruppen
Lars-Olof Nilsson, S:t Eriks och Betongrörsgruppen

En ny studie från Företagsekonomiska institutionen i Lund av hur 34 kommuner hanterar sina VA-investeringar, visar att avskrivningstiderna för ledningsnäten ökar. Detta har stor betydelse eftersom ledningsnäten svarar för tre fjärdedelar av VA-investeringarna. Historiskt har investeringar i ledningsnät skrivits av över 33 till 50 år. Den nya studien visar att genomsnittet nu är 54 år och att längre avskrivningstider är rimligt då det bättre stämmer överens med verkliga nyttjandeperioder som normalt överstiger 70 år.

Längre avskrivningstider har också avgörande betydelse för ekonomin. VA-tjänster ska prissättas enligt självkostnadsprincipen och anskaffningsutgiften för en anläggning fördelas ut över anläggningens nyttjandeperiod. Att fördela en kostnad på 50 eller 150 år ger en stor skillnad i årlig kostnad. Därför behöver fokus flyttas inte bara till investeringsvolymerna utan också till hur vi kan fördela investeringarna över längre tid.

150 års livslängd möjligt

Svenskt vatten har nyligen i en rapport beskrivit vad som krävs för framtidens hållbara VA-ledningssystem och sätter där målet att VA-nät ska ha en livslängd på minst 100 år. Detta innebär hårdare krav i alla led på de som arbetar med VA-nät, från beställare, projektörer, entreprenörer till oss som tar fram material. Som tillverkare av VA-ledningar ser vi en nödvändig uppgift i att arbeta för längre livslängd på våra VA-nät och matcha samhällets krav. Vi menar att det är fullt möjligt att bygga avlopps- och dagvattennät med betongrör och brunnar med 150 års livslängd, vilket en studie från forskningsinstitutet RISE genomförd på uppdrag av Svenskt vatten visar. Men då måste kraven på alla parter vara högre och ställda redan under upphandlingen. Kommunerna behöver arbeta med genomtänkta materialval, projektera rätt och följa upp noggrant så att ledningarna verkligen byggs på rätt sätt. Vi som arbetar med näten måste alla dra vårt strå till stacken.

Billigare med kvalitet

Ökat byggande, högre ambitioner samt att klara mer extremt väder och förtätning av våra städer är alla viktiga skäl till att det satsas mer på våra VA-nät. Att välja kvalitet behöver inte bli dyrare – tvärtom – långsiktigt blir det både billigare och säkrare.

Forrige artikel "Naturen måste lyftas på EU:s dagordning" Næste artikel Liberaler: Liberaler: "Nej, symbolpolitik är att bara prata kärnkraft i EU-valet"