"Är inte Sverige en del av den inre marknaden för energi?"

REPLIK. När Svenska kraftnät stänger för import av el från dansk vindkraft drabbas de svenska konsumenterna genom högre elpriser. Det skriver Christian Kjær från Danmarks Vindmølleforening som anser att det är hög tid att danska och europeiska myndigheter agerar mot hur Sverige begränsar elförbindelserna till Danmark.

Av: Christian Kjær
direktör, Danmarks Vindmølleforening

Svenska kraftnät argumenterar (12/9) i Altinget.se för att de stadigt växande begränsningarna i elförbindelserna mellan Danmark och Sverige är ett uttryck för att man inte kan sätta elmarknaden framför fysiska realiteter i transmissionsnätet. Men den svenska systemoperatören glömmer att Sverige är en del av EU:s inre energimarknad och att de svenska konsumenterna får högre elpris på grund av importbegränsningar när den svenska systemoperatören stänger för import av el från dansk vindkraft.

Begränsningarna ökar stadigt

Bakgrunden är att Svenska kraftnät i ökande grad begränsar elförbindelserna mellan Sverige och Danmark. Danmarks Vindmølleförening påpekade i en artikel i tidningen Ingeniøren i februari att svenskarnas stadigt växande begränsningar av handelskapaciteten mellan våra två länder direkt påverkar elpriset i Danmark. Föreningen tydliggjorde att år 2017 var i genomsnitt endast 528 megawatts exportkapacitet från Västdanmark tillgänglig för den inre marknaden, samtidigt som den installerade kapaciteten är 740 megawatt.

Det råder inga tvivel om att den svenska metoden att förflytta inre flaskhalsar i elnätet till utlandsförbindelserna, varken är i linje med den nuvarande eller med den kommande europeiska regleringen av den inre marknaden.

Sverige skapar absurd situation

Från år 2016 till år 2017 föll den tillgängliga kapaciteten på Konti-skan-förbindelsen mellan Jylland och Sverige med i genomsnitt 26 procent och detta har direkt påverkan på elpriset för de danska vindkraftsägarna, då spotpriset kan bli negativt i Västdanmark, särskilt på vinterhalvåret då handelskapaciteten är begränsad. De svenska begränsningarna kan skapa den absurda situationen att man i Danmark måste stänga ner elproduktionen i vindkraftverk på danska västkusten, på grund av negativt elpris, samtidigt som kärnkraftverket Ringhals på andra sidan Kattegatt oberört producerar el till positiva priser. Alltsammans förorsakat av de svenska begränsningarna av importkapaciteten till Sverige. Detta är naturligtvis inte i enlighet med EU:s inre marknad för energi, som även Sverige är en del av.

Frågan om att begränsningarna ständigt ökar är helt utelämnat i Svenska kraftnäts debattartikel och man påpekar att det är interna nätbegränsningar i Sverige som gör att man av tekniska orsaker måste stänga för import av billig dansk vindkraftsel. Interna nätbegränsningar, som man har lovat EU-kommissionen att de skulle vara borta redan år 2011.

Gäller reglerna för den inre marknaden inte i Sverige? 

Just nu håller EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet på att lägga sista handen vid ett lagpaket, där det för ögonblicket diskuteras om det ska införas ett lägstakrav för hur mycket kapacitet av en utlandsförbindelse som ska ställas till förfogande för den inre marknaden. Den nuvarande lagstiftningen ställer redan krav på att systemoperatörerna i EU (det vill säga bland annat Svenska kraftnät) ska ställa mest möjliga kapacitet till förfogande och vad gäller mothandel, motköp, som Svenska kraftnät argumenterar så starkt emot, finns krav i de europeiska reglerna att detta verktyg ska användas innan man begränsar utlandsförbindelserna:

"Transaktionsinskränkande procedurer ska bara användas i nödfall, när transmissionssystemoperatören ska agera snabbt, och när omfördelningen av belastningen eller motköp inte är möjligt"

Det är korrekt att Svenska kraftnät har ingått ett avtal med EU-kommissionen om att hanteringen av västkustsnittet i en övergångsperiod kan få undantag. Men som nämndes var detta förutsatt en utbyggnad av det interna svenska elnätet redan år 2011, något som Svenska kraftnät också beklagar att det inte har skett.

Svenska kraftnät argumenterar flera gånger i inlägget att mothandel (eller motköp) inte bör användas, då det skulle öka kostnaderna för nätkunderna. Men Svenska kraftnät glömmer att importbegränsningar till Sverige också medför högre elpriser för de svenska elförbrukarna, jämfört med en situation utan begränsningar. På förbindelsen mellan Jylland och Tyskland har man under år 2017 infört mothandel för att hantera interna flaskhalsar i Tyskland, bland annat efter press från EU-kommissionen, och detta har lett till förbättrad handelskapacitet mellan de två områdena.

Danmark och EU bör agera

Det är därför hög tid att de danska och europeiska myndigheterna agerar mot hur Sverige använder sig av ett tekniskt handelshinder, ett handelshinder som har ökat i omgång de senaste åren. Om Sveriges olovliga agerande får lov att fortsätta kommer det att underminera tilliten till den inre marknaden samt öka osäkerheten inför att investera i vindkraft i Nordeuropa, vilket inte är en fördel för någon – inte heller för de svenska elkonsumenterna.

Forrige artikel "Skärpning, klimat-nonchalanten Skistar" Næste artikel "Vi vill också ha ett lönsamt skogsbruk"