Information om “Finansminister för en dag”

“Finansminister för en dag” är en databas där du som väljare får tillfälle att gå till politikens kärna: Fördelningen av våra gemensamma pengar. Genom att fördela statsbudgeten till de områden du tycker är viktiga matchas du ihop med den riksdagskandidat som tycker som du. Du får också möjlighet att läsa mer om riksdagskandidaterna och deras hjärtefrågor inför valet.

Om testet “Finansminister för en dag”
Testet består av budgetens områden där du får bestämma hur mycket pengar varje område ska få. Som hjälp ser hur mycket området tilldelas i dag. Därefter sammanställs ditt resultat och du kan jämföra dina svar med riksdagskandidaternas. På det sättet kan testet ge dig en fingervisning i vem du sympatiserar mest med.
Ingen fråga väger tyngre än någon annan – alla frågor har lika stor betydelse i testet. Alla riksdagskandidater har inte medverkat i testet. På grund av detta går dessa kandidaters resultat inte att se.

Resultatet ska tolkas med reservation för det ovan sagda. Vi uppmuntrar dig därför att gå in och läsa mer på riksdagskandidaternas profilsidor, där du kan läsa om deras bakgrund och huvudfrågor inför valet.  

Så har vi gjort
Frågorna i testet utgår från regeringens budget i dag, alltså de pengar som respektive område kommer att få under 2018. Altinget har ändrat den uppdelning som regeringen gör i budgeten på några ställen för att man bättre ska kunna urskilja politiska prioriteringar. Exempelvis har regeringen ett och samma utgiftsområde för trygghet för äldre och barnfamiljer. Där har Altinget delat upp utgiftsområdet så att det blir möjligt att fördela mer pengar till barnfamiljer men samtidigt mindre pengar till äldre.

Förklaringstexterna för respektive område är framtagna av Altinget, som är en politisk oberoende nättidning. Vi vill inte påverka dig i någon politisk riktning utan vill ge dig ett bättre beslutsunderlag. Vi har lyft fram de argument som förs fram i den politiska debatten för att öka/ minska respektive budgetområde. Argumenten bygger på partiernas egna kommentarer i frågorna och finns endast med som exempel på vad som har sagts om området tidigare.

Hur räknas resultatet ut?
När du har besvarat alla frågor byggs resultatet på hur nära/ långt ifrån dina resultat är i förhållande till riksdagskandidaternas. Detta gäller på alla frågor om hur budgeten ska fördelas, undantaget den sista frågan om finansiering av eventuellt överskott/underskott. Tekniskt sett är algoritmen baserad på euklidisk avståndsberäkning.