Gunnar Hökmark

Om mig

Det är ett nytt Europa vi lever i där den Europeiska unionen är viktigare än någonsin. För att vi ska kunna möta våra gemensamma utmaningar krävs gemensamma beslut. Det är sant för allt från en stark ekonomi och tillväxt till miljö och försvarssamarbeten. Europa kan genom EU driva på för reformer som ger stabilitet, ekonomiskt och politiskt och som ger tillväxtkraft och politiskt inflytande i det globala samhället. Det finns mycket kvar på den europeiska agendan när det gäller att värna välstånd i Europa och demokratins värden i världen. Jag vill att Europa ska ta sin roll som världens största ekonomi och skapa en lyskraft för demokrati och öppna samhällen.

Fakta

Ålder
67 år

Medlem av

Kontakt

E-post
hokmark.eu
Twitter

Mer om Gunnar Hökmark's​ ​Grupp

Starkare utrikes- och säkerhetspolitik

"Varje medlemsland ska veta att EU står bakom det och genom samarbete kan vi stärka medlemsstaternas militära förmåga och kapacitet. Det är avgörande för att kunna möta den ryska aggressionen och det faktiska hot det utgör. EU ska inte ha en gemensam armé, men genom europeiskt samarbete står vi starkare.

Europa ledande kunskapssamhälle genom forskning och digitalisering

Digitalisering är inte ett enskilt fenomen utan avgörande för vår ekonomi och globala konkurrenskraft. Europa behöver samarbeta mer för lägga grunden för ett europeiskt ledarskap i ny teknik. För att nå dit behövs reformer som ökar konkurrensen mellan operatörer.

Frihandel & marknadsekonomiska reformer

Sverige är världens mest exportberoende land. Europeiska unionens inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är en grundbult i EU-samarbetet men också avgörande för vårt välstånd.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

De utmaningar som Europa står inför vad gäller säkerhet, tillväxt och miljö är precis av den art som EU en gång skapade för att möta. Vårt medlemskap är viktigare än någonsin.

2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

Beslut ska fattas där det är mest effektivt. Det finns inget egenvärde i att fatta dem i Sverige eller Bryssel.

3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

Vår miljö är gränsöverskridande. Endast på EU-nivå kan vi ta oss an frågor som gäller utsläpp och andra klimatutmaningar.

4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

Kvotering är inte vägen att gå för jämställdhet och är av subsidaritetsskäl inte en uppgift för EU.

5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

Olika länder har olika tradition och inställning till denna fråga. Det måste vara upp till var och ett av EU:s medlemsländer.

6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

EU ska ta ett större ansvar och stärka vår militära förmåga vid fredsbevarande insatser. Det kan göras genom försvarsindustriellt samarbete, gemensamma uppköp och gemensam ledningsförmåga. Det inebär inte att EU ska bygga parallella strukturer till Nato eller bygga upp gemensamma förband.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

Reglerna måste vara samma för alla EU-medborgare, men det är rimligt att man kvalificerar sig in i de flesta av våra välfärdssystem.

8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

EU har inte och ska inte ha beskattningsrätt.

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

Det är var ledamots ansvar att bestämma hur de redovisar sina möten. Viktigt med transparens och rätt till fria möten.

10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

EU-fonder ska inte användas som politisk utpressning mot länder. Vi måste värna rättssäkerheten och maktdelningen inom EU.

11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Gunnar tycker:

Svensk välfärd ska vi besluta om i Sverige.

Hur enig är du med Gunnar Hökmark?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet