Fredrick Federley

Om mig

Andre vice partiledare för Centerpartiet. Har alltid intresserat mig för klimat- djurvälfärds- och jordbruksfrågor.

Fakta

Ålder
41 år

Medlem av

Kontakt

E-post
www.centerpartiet.se
Twitter

Mer om Fredrick Federley's​ ​Grupp

Energi och klimat

Fredrick är gruppledare för ALDE i Industri-, forsknings- och energiutskottet och koordinerar gruppens arbete på dessa områden. Han har valt att framförallt arbeta med klimatfrågorna i industriutskottet för att på bästa sätt kunna kombinera klimatpolitik och tillväxt för en grön och konkurrenskraftig industri.

Antibiotikaresistens och djurvälfärd

Frågorna om antibiotikaresistens och djurvälfärd är tätt sammankopplade eftersom antibiotika används i mycket stor utsträckning i djurproduktionen i många av EUs medlemsländer och oansvarig användning bidrar till antibiotikaresistens. Fredrick Federley har arbetat med flera lagförslag och initiativ i parlamentet som berör dessa ämnen. Området är ett av de högst prioriterade under mandatperioden.

Cirkulär ekonomi

Fler och fler ser inte sopor längre som avfall, utan en resurs, som det måste bli lättare och mer lönsamt att arbeta med. Det handlar om att utveckla den inre marknaden och uppmuntra mer återvinning så företagen får återvunnet material, dessutom vill vi se till att fossila material ersätts med hållbara, gärna biobaserade.

1

SVERIGE OCH EU

Det är en fördel att Sverige är medlem i EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

Man kan allrtd diskutera formerna för samarbete, men vi är starkare tillsammans.

2

MAKTFÖRDELNING

Fler politiska beslut borde fattas av svenska riksdagen och inte av EU:s lagstiftare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

EU ska syssla med de frågor där lösningen kräver samarbete, som klimat, migration och fred. Det handlar inte så mycket om mer makt till riksdagen som om rätt makt till EU.

3

MILJÖ

EU ska göra det dyrare att släppa ut gaser som påverkar klimatet

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

EU ETS är ett EU-gemensamt system för handel med utsläppsrätter och det främsta EU-verktyget för att nå klimatmålen. Det påverkar direkt ca 40% av EUs samlade utsläpp av växthusgaser. Centerpartiet och Fredrick som huvudförhandlare för parlamentets Industriutskott har varit drivande bakom åtgärder för ett mer välfungerande system där det lönar sig att ligga i framkant med utsläppssnåla tekniker och processer.

4

JÄMTSTÄLLDHET

EU måste kvotera en minsta andel kvinnor i börsbolagens styrelser

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

Helt för jämställdhet, men kvotering ska inte ske på EU-nivå.

5

HÄLSA

EU-länderna ska ha samma åldersgränser för inköp av alkohol

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

En fråga som varje medlemsstat måste få hantera.

6

FÖRSVAR

EU ska ta ett större militärt ansvar vid konflikter i omvärlden

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

Försvarssamarbete är bra. Vill dock inte se någon "EU-armé" eller liknande. Centerpartiet är för ett NATO-medlemskap.

7

SOCIAL

Övriga EU-medborgares tillgång till välfärdstjänster i Sverige som studiestöd, socialbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning bör begränsas

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

Att beröva vissa EU-medborgare rättigheter strider mot principerna om hur den fria rörligheten ska fungera.

8

SKATT

EU måste kunna driva in egna skatter direkt från unionens medborgare

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

Beskattning är och bör fortsätta vara en nationell angelägenhet.

9

LOBBYISM

Alla EU-institutioner måste registrera lobbyister

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

Parlamentets och kommissionens system är bra. Jag tycker rådet bör ha samma system för registrering av lobbyister.

10

FLYKTINGAR

EU-länder som inte tar emot flyktingar ska förlora bidrag från EU

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

Migration är ett områden som vi måste samarbeta kring. Medlemsländerna ska dela på ansvaret, så överbelastas inte någon stats välfärdsystem. Att vägra måste kännas.

11

ARBETSMARKNAD

EU ska ha gemensamma regler om löner och andra arbetsvillkor

Information om frågan


Till

Emot

 1. Instämmer helt
 2. Instämmer delvis
 3. Varken eller
 4. Delvis oense
 5. Helt oense
Fredrick tycker:

Vi tycker inte att den så kallade sociala pelaren och dess innehåll är en bra väg framåt. Vi vill värna den svenska modellen där arbetsmarknadens parter sköter sådana förhandlingar.

Hur enig är du med Fredrick Federley?

Svara på 10 frågor och få svaret

Gör testet