29 december 2023
Utredning: Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott, Dir. 2022:95

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • överväga och om lämpligt föreslå ändringar av straff- och verk­ställig­hets­lag­stift­ningen, till exempel när det gäller vill­korlig fri­givning, som inne­bär ett för­stärkt sam­hälls­skydd vid allvarlig och upp­repad brotts­lighet,
  • överväga och om lämpligt föreslå andra änd­ringar av bestäm­melserna om när villkorlig fri­giv­ning tidigast får ske och av regle­ringens utform­ning som en presum­tion för att vill­korlig fri­givning ska ske,
  • ta ställning till om det bör införas en möjlig­het att besluta om särskilda före­skrifter som inne­bär ett förbud för den villkorligt frigivne eller skydds­tillsyns­dömde att kontakta brotts­offret,
  • överväga änd­ringar inom ramen för påföljds­systemet som inne­bär utökade eller nya möjlig­heter att besluta var en dömd person ska vistas eller inte får vistas,
  • överväga och om lämpligt föreslå änd­ringar som innebär att samt­liga korta fängelse­straff omfattas av reglerna om villkorlig fri­givning, eventuellt i kom­bination med ett höjt allmänt fängelse­minimum,
  • ta ställning till om ny villkorlig fri­givning inte längre ska ske från villkorligt med­given frihet som förklarats förverkad med anledning av missköt­samhet eller återfall i brott, och
  • överväga och, oavsett ställ­nings­tagande i sak, föreslå ändringar som innebär skärpta reaktioner vid missköt­samhet under verk­ställig­heten av en dom på skydds­tillsyn.

Uppdraget ska redo­visas senast den 29 december 2023.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget