22 juni 2023
Utredning: Bolaget som brottsverktyg, Dir. 2021:115

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

I uppdraget ingår bland annat att

  • redovisa de för- och nack­delar som finns med nuva­rande undan­tag från revisions­plikten för små aktie­bolag respek­tive en åter­införd revisions­plikt för sådana bolag samt föreslå de författ­nings­änd­ringar som skulle krävas vid ett even­tuellt åter­införande,
  • utreda om Bolags­verkets kontrol­lerande roll bör utökas i ett brotts­före­byggande syfte,
  • ta ställning till hur en skyldig­het att upprätta och ge in års- och koncern­redovis­ningen i ett elektro­niskt format bör utformas och vilka företag som bör omfattas,
  • bedöma om det bör införas en särskild straff­bestäm­melse om bolags­kapning,
  • analysera för- och nack­delar med reglerna om tvångs­likvidation vid kapital­brist i aktie­bolag, och
  • föreslå de författ­nings­ändringar som behövs.

Uppdraget ska, i den del som avser års­redo­vis­ningar i elektro­niskt format, redovisas i form av en prome­moria senast den 22 december 2022. I övriga delar ska upp­draget redovisas senast den 22 juni 2023.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget