Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat:

  • se över artskyddsförordningen för att säkerställa att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda arter och att lagstiftningen är tydlig gentemot markägare om när dessa har rätt till ersättning
  • ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås
  • se över fridlysningsbestämmelserna och ta ställning till hur långtgående rådighetsinskränkningar de bör kunna ge utrymme för och om en rätt till ersättning bör införas i de fall pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras
  • utreda och vid behov föreslå hur sådan ersättning bör beräknas och finansieras
  • analysera och klarlägga statens respektive verksamhetsutövarens inklusive fastighetsägarens utredningsansvar när det gäller frågor om artskydd, och då särskilt klargöra statens ansvar att tillhandahålla nödvändigt underlag i frågor om artskydd
  • se över de svenska bestämmelserna om handel med samt innehav och transport av hotade arter
  • föreslå ett förbud mot äggsamlingar och utreda om det behövs särskilda bestämmelser om skadestånd vid brott mot skyddade arter, samt andra ändringar i lagstiftningen i syfte att bättre förebygga och bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet
  • lämna de författningsförslag och eventuella förslag på övriga åtgärder som bedöms nödvändiga.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Miljödepartementet

Beslutskedja: Översyn av artskyddsförordningen

14/4
2016
19/4
2016
25/4
2016
2/5
2016
14/12
2016
17/5
2017
22/5
2017
6/11
2017
16/10
2018
23/1
2020
19/3
2020
25/5
2020
26/5
2020
12/1
2021
14/5
2021

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »