Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att göra en översyn av vissa delar av budgetprocessen och lämna förslag eller redovisa bedömningar som syftar till att göra processen mer förutsebar. Kommittén ska mot bakgrund av Överskottsmålskommitténs uttalanden, Budgetprocesskommitténs arbete och riksdagens praxis analysera och ta ställning till vilka slags lagförslag som ska behandlas inom ramen för budgetprocessen och hur detta ska regleras i lag. Kommittén ska vidare analysera hur förslag till budgetrelaterade tillkännagivanden ska behandlas i budgetprocessen samt hur förslag som väckts inom riksdagen vid sidan av den ordinarie budgetprocessen och som har en tydlig påverkan på statens budget ska hanteras. I uppdraget ingår också att se över i vilken utsträckning som dessa frågor kan regleras genom lagstiftning. Kommittén ska lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.


Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida. 

Arrangör:
Finansdepartementet

Beslutskedja: En tydligare budgetprocess

20/1
2017
24/1
2017
21/2
2017
16/10
2017
17/10
2017
19/4
2018

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »