Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utgångspunkten är beslutet om det nya nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med översynen är att den ska resultera i konkreta förslag till utformning av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem som är väl förankrat hos berörda myndigheter och organisationer.

Utredaren ska bland annat:

  • beskriva tillämpningen av principen om universell utformning
  • föreslå effekt- och resultatmål för samhällsområden
  • se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken, och
  • föreslå hur långsiktig uppföljning för målen inom funktionshinderspolititiken bör utformas.

Arbetet med uppdraget startas i början av 2018 och ska redovisas senast den 31 januari 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Socialdepartementet

Beslutskedja: Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

21/12
2017
8/5
2019
8/5
2019
29/11
2019
12/12
2019
18/6
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »