Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • analysera vad som kan anses följa av Europakonventionen, andra internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringsformen, i relation till konfessionella inslag i skola, förskola och fritidshem, oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild,
  • analysera för- och nackdelar med konfessionella inslag i olika skolformer, t.ex. förskola, grundskola och gymnasieskola, bland annat ur ett barnrättsperspektiv,
  • föreslå dels ett förtydligande av gränsdragningen mellan utbildning och undervisning, dels en definition av konfessionell respektive icke-konfessionell inriktning,
  • kartlägga hur fristående skolor, förskolor och fritidshem med en konfessionell inriktning följer regelverket,
  • undersöka om det finns ett behov av att, utöver Ägarprövnings- och Välfärdsutredningarnas förslag, ställa särskilda krav för att godkännas som huvudman för en fristående skola, förskola eller fritidshem med konfessionell inriktning,
  • undersöka om det finns behov av att ändra skollagen för att kunna göra undantag från förbudet mot konfessionella inslag, oavsett huvudman och inriktning, i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider och, om så bedöms vara fallet, analysera hur ett förslag till sådan ändring förhåller sig till bestämmelser som ger uttryck för skolans värdegrund, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

 Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Utbildningsdepartementet

Beslutskedja: Konfessionella inslag i skolväsendet

10/3
2018
4/6
2019
20/8
2019
8/1
2020
9/1
2020
16/1
2020
21/1
2020
6/2
2020
20/2
2020
11/5
2020
14/5
2020
15/5
2020
28/5
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »