Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Behov av och inriktning på åtgärder

Meningen med utredningen är att se över behoven av och inriktningen på de åtgärder som behöver vidtas inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.

Ordning, regler och förtydligat ansvar

Syftet är också att föreslå en långsiktig och tydlig ordning för dessa insatser, se till att det finns ett ändamålsenligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder och vid behov förtydliga statens, landstingens och privata aktörers ansvar.

Tillgång till mediciner och material

I översynen ingår även att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap.

Utredaren ska bland annat:  

  • analysera behoven av insatser för att säkerställa hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap,
  • analysera behoven av insatser för att stärka beredskapen mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot,
  • lämna förslag på såväl övergripande inriktning som konkreta insatser för hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap ska kunna utvecklas,
  • se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårds-materiel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap,
  • med utgångspunkt i ansvarsprincipen pröva om det finns skäl att förtydliga landstingens, kommunernas, statens eller privata aktörers ansvar,
  • pröva om det finns behov av en närmare samverkan mellan landstingen, vilken inriktning en sådan samverkan bör ha samt hur den skulle kunna organiseras,
  • se över om det samarbete som landstingen i dag har med andra aktörer inom beredskapssystemet behöver utvecklas,
  • utarbeta en nationell färdplan för hur beredskapen inom hälso- och sjukvården ska utvecklas på kort och lång sikt,
  • analysera om befintliga författningar av betydelse för bered-skapen inom hälso- och sjukvården vid allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap är ändamålsenliga och vid behov lämna förslag till ändringar, samt
  • lämna de förslag till författningsändringar som uppdraget fordrar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Socialdepartementet

Beslutskedja: Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

13/8
2018
30/8
2018
22/8
2019
25/2
2020
25/2
2020
25/2
2020
12/3
2020
13/3
2020
17/3
2020
17/3
2020
2/4
2020
7/4
2020
7/4
2020
20/5
2020
10/8
2020
27/8
2020
11/9
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »