Sabuni (L): Tillsätt en Coronakommission nu

Att utvärdera Sveriges hantering av Coronapandemin är viktigt för att dokumentera, följa hanteringen och dra lärdomar inför framtiden. Kommissionen ska med ett brett mandat följa och utvärdera arbetet på kommunal, regional och nationell nivå. Man bör även följa och utvärdera hur regering, riksdag och ansvariga myndigheter har agerat under krisen. Den svenska krisberedskapen och Sveriges hantering i en internationell jämförelse bör studeras. Kommissionen måste också titta närmare på de ekonomiska reformer som vidtagit och vilka effekter dessa skapat för jobb och företagande. Liberalerna


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar