EU:s framtida jordbrukspolitik
Ansvarigt departement: Näringsdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

16/5
2019

Pressat Rumänien kämpar för miljölinje i CAP

CAP. Förhandlingarna om reformen av flaggskeppen i jordbrukspolitiken går framåt, men det är oklart om ministerrådet kan enas om delar av reformen redan i juni. Bland annat är det EU-kommissionens förslag på utökade miljövillkor för alla stödutbetalningar som möter motstånd.

Läs mer
4/4
2019

Delade meningar om grön styrning av jordbruket

CAP. Urvattnat och svagt eller realistiskt och resultatorienterat? Det råder olika åsikter om EU-parlamentets jordbruksutskotts förslag till miljöstyrning av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Läs mer
21/2
2019

Strid väntas om miljöstöd i jordbrukspolitiken

CAP. Frågan om hur mycket av det gemensamma jordbruksstöden ska gå till miljö- och klimatåtgärder börjar bli het i förhandlingarna på EU-nivå.

Läs mer
10/1
2019

Låga förväntningar när rumänerna tar över EU

UPPSTART. Det är slutspurt i Brexitarbetet och EU-parlamentsvalet står för dörren. Samtidigt förväntas Rumänien dra ihop överenskommelser kring flera lagförslag innan valrörelsen drar igång i hela EU.

Läs mer
14/10
2018

Förslag till betänkande: CAP Strategiska planer

 
DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

4/6
2018

Omstöpt jordbrukspolitik möter mothugg

CAP. Den största budgetposten i EU föreslås få en ny arkitektur, men om det leder till utlovad utökad miljönytta är inte säkert.

Läs mer
1/6
2018

Kommissionens förslag: EU:s framtida jordbrukspolitik

Den 1 juni 2018 lade EU-kommissionen fram lagförslag om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Förslagen ska se till att vi bättre kan hantera aktuella och framtida utmaningar som klimatförändringar och generationsskiften och samtidigt fortsätta att stödja lantbrukarna så att vi får ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk. EU utformar sin budget för 2021–2027 så att det går att planera långsiktigt, pragmatiskt och tidsenligt för att ta itu med frågor som är viktiga för människor i EU. Kommissionen föreslår att jordbrukspolitikens budget minskas något – med omkring 5 % – på grund av lägre inkomster när EU bara har 27 medlemsländer

25/5
2018

DS: EU:s framtida jordbrukspolitik (DS 2018:10)

Utredaren har överlämnat "EU:s framtida jordbrukspolitik" till näringsdepartementet.

4/4
2018

Utskottsyttrande: Miljöutskottet om strategiska planerna för CAP

från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

19/2
2018

Grönt omtag i den gemensamma jordbrukspolitiken

CAP. Högre generella miljökrav är på tapeten i kommissionens förslag till unionens fortsatta jordbrukspolitik. Men det finns en oro för att nuvarande problem med gemensamma krav kan överleva även framöver.

Läs mer
22/12
2017

Expertgrupp: Expert Group for Horizontal Questions concerning the CAP

MEETING OF THE EXPERT GROUP FOR HORIZONTAL QUESTIONS CONCERNING THE CAP - SUBGROUP CERTIFICATION OF ACCOUNTS

2/7
2017

Samråd: Samråd om hur EU:s jordbrukspolitik kan moderniseras och förenklas

Det offentliga samrådet om en modernare och enklare jordbrukspolitik bekräftar det stora
allmänintresset för jordbruk, livsmedel och den gemensamma jordbrukspolitiken. Bland de
322 916 dokumenten finns breda organiserade kampanjer och 58 520 svar på
frågeformuläret på nätet från enskilda och organisationer samt 1 423
ståndpunktsdokument. Läs mer: