V: Stoppa vårdbolagens rätt att plocka russinen ur kakan

DEBATT. Vänsterpartiet vill att regeringen gör en översyn av hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkat hälso- och sjukvården och vilka effekter det fått för personer med stora vårdbehov, såsom äldre och multisjuka. Det skriver Karin Rågsjö (V).

Karin Rågsjö (V)
Riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson


2016 var socialutskottet på utskottsresa i USA. Vi träffade många inom amerikansk hälso- och sjukvård. Rika multimiljardärer som var stora donatorer av pengar till vården, sjukvårdspersonal och så vidare. De hade alla ett budskap ”Gör inte som USA – bli inte beroende av försäkringsbolagen och deras sjukvårdsförsäkringar”. När jag ringer min gynekolog som är en privat vårdgivare och som har avtal med Region Stockholm frågar växeln: ”Har du en privat sjukvårdsförsäkring eller inte”?

Patienter med privata sjukvårdsförsäkringar går före i kön och får snabbare vård – utan att ha större medicinska behov. Det visar en rapport från myndigheten Vårdanalys.

Den som är sjukast ska få vård först, inte den med fetast plånbok. Vi måste sluta ge skattemedel till vårdföretag som regionerna har avtal med och som låter försäkringspatienter gå före i kön.

Lika värde och samma rätt

Det är inte undersköterskan som har en privat sjukförsäkring. Det är främst män i medelåldern med hög inkomst som har en privat sjukvårdsförsäkring. Rapporten visar också att patienter med sjukförsäkring får snabb vård, samtidigt som samma vårdföretag låter regionens patienter vänta längre än vårdgarantin tillåter.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att vård ska ges på lika villkor. Den som har störst behov ska få vård först. Eftersom försäkringsbolagen inte omfattas av hälso- och sjukvårdslagen kan de utan hinder ordna försäkringssystem som går på tvären gentemot vad lagens portalparagraf anger:

”Människovärdesprincipen: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. ”

Inte rimligt att tillåta

Hela poängen med de privata sjukförsäkringarna och försäkringsbolagens lockande reklam är att den som har en försäkring ska få vård snabbare än den som inte är försäkrad, vilket sker på bekostnad av alla och inte minst av möjligheten att upprätthålla en jämlik och behovsstyrd sjukvård.

Vänsterpartiet anser inte att det är rimligt att det ska vara tillåtet att utforma försäkringar som går helt emot hälso- och sjukvårdslagen och att kontraktera privata vårdgivare som samtidigt tar emot offentlig finansiering för vård i regionerna.

Krävs en översyn

Den offentligt utförda vården tyngs ekonomiskt allt mer av besparingar och privatiseringar, vilket bland annat leder till en pressad personalsituation, minskad bemanning och längre köer. Detta leder i sin tur till att fler känner sig lockade eller tvingade att skaffa sig en privat sjukvårdsförsäkring.

I dag saknar regionerna insyn och närmare kunskap om hur de privata vårdgivarna som mottar offentlig finansiering prioriterar sina patienter. Det finns därför behov av en omfattande genomlysning, för att bland annat se hur stor del av de privata vårdgivarnas verksamhet som finansieras privat.

Vänsterpartiet vill ge en myndighet i uppdrag att göra en fördjupad analys och rapportera effekten av privata sjukvårdsförsäkringar när det gäller finansiering av den privata vården, vilka affärsavtal som finns och hur de ser ut och relationer mellan bolag, koncernbidrag, incitamentsprogram för ledningar, investerares avkastningskrav, kopplingar till skatteparadis och effekterna på vårdkonsumtionen.

Vi vill att regeringen utifrån hälso- och sjukvårdslagen gör en översyn av hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkat hälso- och sjukvården och vilka effekter det fått för personer med stora vårdbehov, såsom äldre och multisjuka.

"Marknadens allt större makt"

Att planerad vård ställts in och styrts om till att täcka akuta behov under pågående pandemi är rimligt och beror på att det redan innan pandemin inte fanns någon luft i hälso- och sjukvårdens system. När krisen är över och all vård som nu skjuts på framtiden ska återupptas är det centralt att medicinska behov ska styra hur snabbt den enskilde får vård.

Därför är det viktigare än någonsin att stoppa vårdbolagens rätt att plocka russinen ur kakan och välja dem som har privat sjukvårdsförsäkring före alla andra. Regeringen tillsatte alldeles nyligen en utredning som fått till uppdrag att begränsa privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det välkomnar Vänsterpartiet men för oss är det viktigt att det tas krafttag mot marknadens allt större makt över hälso- och sjukvården.

Antigen strävar vi efter en jämlik hälso- och sjukvård eller så kapitulerar vi inför marknadslösningar där patienter behandlas helt olika.

Forrige artikel Unizon: Tiden när det talades tyst om hedersrelaterat våld och förtryck är förbi Unizon: Tiden när det talades tyst om hedersrelaterat våld och förtryck är förbi Næste artikel Svantorp (S): Barnen är värda enighet och långsiktighet Svantorp (S): Barnen är värda enighet och långsiktighet