V: Låt inte C blockera alla progressiva klimatförslag

DEBATT. Regeringen har inte med en avståndsbaserad skatt på tunga transporter i sin klimathandlingsplan för mandatperioden. Centerpartiet kan inte få blockera varje progressivt förslag på klimatområdet, skriver Jens Holm (V).

Jens Holm (V)
Ordförande trafikutskottet och klimatpolitisk talesperson


Regeringen har nyligen presenterat sin klimathandlingsplan för den här mandatperioden. Detta utan att ta med ett av de effektivaste förslagen för att minska utsläppen: En avståndsbaserad skatt på tunga transporter.

Remitterats med bifall

Regeringen har själv presenterat sin promemoria En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik som förordade att en skatt skulle införas på lastbilstransporter. Denna skatt skulle kraftigt minska utsläppen från tunga transporter, minska trängseln på våra vägar, flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart samt bringa större ordning bland den osunda konkurrens som i dag finns inom åkerinäringen.

Regeringens promemoria har remitterats med bifall inte bara från miljörörelsen utan också från myndigheter som Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys.

Största minskningen

En ny rapport från Svenska miljöinstitutet (IVL) ger stöd för regeringens linje. Forskarna har studerat effekten av olika styrmedel som påverkar godstransporterna. De kom fram till att en kilometerskatt/vägslitageavgift är den åtgärd som skulle ge den största minskningen av utsläpp. 

C och L

Regeringen har lovat att återkomma med ett förslag till riksdagen på en kilometerskatt/vägslitageavgift. Ja, tanken var att förslaget skulle ha kommit redan innan valet 2018, något bland annat Per Bolund (MP) underströk i maj 2018 till den här tidningen.

Något sådant har inte skett. Varför? Kanske går svaret att hitta hos regeringens nya samarbetspartners, C och L?

Att medvetet tillåta

I januariavtalets punkt 28 står det: "Dagens eurovinjetteavgift för godstransporter ska behållas så länge som möjligt. Ett nytt miljöstyrande system ska utredas (Tillsätts våren 2019)." 

Eurovinjettsystemet innebär att en förhållandevis låg engångsavgift tas ut för lastbilarna baserad årsvis. Systemet är med andra ord tidsbaserat och, som konstateras i regeringens promemoria, har en svag klimatstyrning.

Att hålla fast vid ett sådant system så länge som möjligt och att begrava skarpare åtgärder i nya utredningar är att medvetet tillåta en fortsatt lastbilsinfarkt med tillhörande trängsel och ökade utsläpp.

Beskattas på lika villkor

Vänsterpartiet har under lång tid förespråkat en avståndsbaserad skatt på tunga lastbilar. Det är orimligt att tågen ska behöva betala dyra banavgifter för varje kilometer de trafikerar på våra järnvägar utan att det finns en motsvarande avgift för lastbilarna.

Vi subventionerar med andra ord miljöskadliga vägtransporter på bekostnad av tåg och sjöfart.

Införandet av en skatt på lastbilstransporter skulle inte bara stimulera överflytt av gods från väg till hållbarare transportslag, en sådan beskattning skulle dessutom se till att svenska och utländska lastbilar skulle kunna beskattas på lika villkor och att myndigheter skulle ges bättre möjligheter att upptäcka den illegala lastbilstrafiken (det handlar om cirka 100 000 utländska lastbilar, fler än de cirka 90 000 svenska).

Social dumpning

Regeringen har i praktiken redan ett färdigt förslag till avståndsbaserad beskattning av lastbilstransporterna. Det är fullt förenligt med dagens eurovinjettdirektiv. Den rådande klimatkrisen och den sociala dumpning som finns på våra motorvägar talar för att regeringen måste agera skyndsamt.

Låt inte C blockera

Regeringen kommer inte nå målet om att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030.

Nya skarpa åtgärder behövs därför i närtid. Lägg därför fram förslaget om skatt på tunga lastbilstransporter nu. För det ska väl inte vara så att Centerpartiet ska få blockera varje progressivt förslag på klimatområdet?

Beslutskedja: En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

9/3
2018
27/4
2018
20/12
2019

Forrige artikel Debatt: Ta tillvara företagshälsans kompetens Debatt: Ta tillvara företagshälsans kompetens Næste artikel Debatt: Låt inte SJ:s reklammyt styra resepolicys och politiska beslut Debatt: Låt inte SJ:s reklammyt styra resepolicys och politiska beslut