"Turism och skog mer samhällsnytta än skogsskövling"

DEBATT. Vi håller med Sveaskog om att det finns för få företagare inom naturturism. Men det är svårt att bedriva naturturism när man inte vet om den oskyddade skogen som man besöker är nedhuggen nästa vecka, skriver Ulrika Krynitz, Håkan Strotz, Marcus Eldh och Matti Holmgren.

Ulrika Krynitz och Håkan Strotz, ekolog och jägmästare, Urnatur Hb
Marcus Eldh, ägare, Wild Sweden
Matti Holmgren, Jokkmokkguiderna

Vi turismföretagare ifrågasätter absolut inte att skogsbruk ska finnas, och självklart kan viss typ av turism också bedrivas i produktionsskog. Men vi vill också ha ett mer naturnära skogsbruk och framför allt vild och vacker natur och naturliga skogar med höga naturvärden kvar. Det är inte trädplanteringar som lockar turister till Sverige. Det är Skandinaviens vildmark.

I dag verkar det så självklart att all skog i hela Sverige ska vara produktionsskog. Med hjälp av skogsindustriernas propaganda har man styrt skogens utveckling med järnhand sedan 1950-talet. I snitt avverkas cirka 1 procent av Sveriges produktiva skogsmark varje år. Nu efter snart 80 års kalhyggesbruk är drygt 90 procent av den produktiva skogsmarken påverkad av skogsbruk. En stor del av skogsmarken består av artfattiga gran- och tallplanteringar. Endast cirka 5-8 procent skogar med höga naturvärden återstår.

Enligt portalparagrafen i skogsvårdslagen ska miljö- och produktionsmålen vara jämställda. Dagens balans är cirka 95 procent skogsbruk och 5 procent skyddad skog. På den ytan ska vi både säkerställa den biologiska mångfalden och alla övriga intressen.

Vi har tagit skogen för given

Vi håller med om att vi är för få företagare inom naturturism. Vi är i mångt och mycket faktiskt ett u-land när det gäller turism. Ett av skälen är att vi alltid tagit skogen för given, något som bara finns och alltid kommer att finnas. Nu är det svårt att bedriva naturturism eftersom man inte vet om den oskyddade skogen som man besöker är nedhuggen nästa vecka. Detta gäller även i Sveaskogs ekoparker. Ett annat skäl är vårt historiska sätt att tänka. Sedan efterkrigstiden har vi alltid tänkt storskaligt och det rimmar illa med vad som är långsiktigt hållbart.

Vem törs satsa?

Det är ett tufft företagarklimat: Kommer den attraktiva skogen att finnas kvar i Sverige i framtiden? Detta skapar ingen framtidstro precis – och vem törs satsa då? Lagstiftningen gynnar inte precis turistföretagare heller. Om en liten stuga byggs i skogen krävs bygglov och samråd med grannar – skogsbruket däremot kan avverka ända fram till fastighetsgränsen utan att ägaren förvarnas eller frågas.

En tydlig och statlig uppbackning av turismen behövs i Sverige liknande den i Costa Rica där ekoturism nu blomstrar och stora delar av regnskogen skyddas. Detta skulle ge flera win-win effekter. Intäkterna till statskassan skulle öka betydligt på sikt (naturturism är en av Costa Ricas största inkomstkällor), den biologiska mångfalden säkerställas och därmed uppfylls eftersatta och befintliga lagkrav enligt miljöbalken och skogsvårdslagen. En framtidstro skulle skapas i svensk glesbygd.

Sveaskog borde stoppa avverkningar

Det finns oanade utvecklingsmöjligheter och det internationella intresset för svensk natur blir bara större och större. Här finns plats för många fler företagare inom naturturism, även bland skogsägare och skogsbolag – så länge det också finns natur värd att resa till förstås. För landsbygdens och Sveriges framtid anser vi att Sveaskog omedelbart borde stoppa alla avverkningar av skogar med höga naturvärden.

Forrige artikel "Misslyckande för ålen succé för kraftbolagen" Næste artikel Ifous vd: En skola för alla kräver samverkan Ifous vd: En skola för alla kräver samverkan
 • Rapportera

  Lars M Johansson

  Turism och Skog

  Alla vill värna om sin verksamhet. även om den bedrivs på "annans mark"
  Man kan också vända på frågan, vem vågar satsa?
  Att köpa skog är riskfyllt idag. Stort kapital som skall betala det köpet.
  Skogsbruksplan är det dokument som ligger till grund för köp, kostnader och intäkter. Den är långsiktig och beskriver alla moment under omloppstiden. Plötsligt försvinner den värdefulla skogen på intäktssidan men investeringskostnaden finns kvar. Ingen ersättning, skogen står och torkar, eftersom den klassades som reservat och skall lämnas orörd. Omkringliggande skog får angrepp och måste tas ner för ett noll resultat för skogsägaren. Sen kommer markberedning och plantering. Var finns skyddsnätet och säkerheten för den enskilde då ?? Varför inte skapa samsyn och dialog utifrån gemensamma projekt som bygger på samförståndslösningar för fler än inflyttade entreprenörer. Man kan undra vem som har störts riskfaktor i den här frågan. Nya restriktioner införs hela tiden i brukandet och äganderätten urholkas hela tiden. Som sagt vem vågar satsa och vem skall bära kostnaderna.

 • Rapportera

  Bo Nyström

  Stoppa skövlingen!

  Jo, det är stor skam att staten genom sitt uppenbara ointresse hejar på förstörelsen av skogarnas skiftande biotoper genom att tillåta så mycket markavvattning, kalavverkning och gran- och tallplantager!

  Avsätt åtminstone 50 % av Sveriges skogsmark för att gynna våra rödlistade skogsarter och utveckla skogarnas biologiska mångfald!

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Utfasa kalhyggesbruket

  Lars M Johansson utgår från en förlegad synsätt på skogsbruk. Allt fler vetenskapliga forskningsresultat visar att det finns allernativ till den dominerande kalhyggesbruket. Som är lika lönsamma, eller till och med mer lönsamma.. Där både fördyrande markberedningar, planteringar inte behövs.
  Nämligen att hugga träden, men att ha skogen kvar. Det finns en nyligen utkommen rapport/ publikation om detta sätt att bedriva skogsbruk som kanske Johansson skulle prov, då skulle han också gynna skogens biologiska mångfald, gynna skogens bär och svampförekomster, berika jaktupplevelser, inte heller förstöra skogens vattenekosystem, behålla den unika öringstammen i skogsbäckarna, och skapa bättre förutsättningar för turistföretagen, och det rörliga friluftslivet

 • Rapportera

  Lars M Johansson

  Turism och Skog

  Om du läser rätt Göran så utgår jag inte alls ifrån någon dominerande kalhyggesbruk. Kalhygget uppstod eftersom t.ex. granbarkborren ifrån Naturreservatets nedblåsta träd svärmade till närliggande skog som måste avverkas. Jag är för mångfald och varierande skogsbruk. Frågan var närmast vem som vågar, skogsägaren som står för alla kostnader eller den inflyttande entreprenören som utgår ifrån att använda annans lagfaren fastighet för sina egna syften utan att skriva avtal eller ge ersättning. I mitt område har alla tillgång till rörligt friluftsliv om man vårdar äganderätten och allemansrätten på bästa sätt för alla parter.

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Det låter bra

  Av svaret att döma från dig Lars, låter ju din inställning mycket bra tycker jag.
  De kommersiella stordriftföretagen giller inte jag heller, de har något av industriell verksamhet över sig, och hör inte hemma i våra skogsmarker, så där är vi överens.

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Det måste vara oerhört svårt...

  Men jag vägrar att tro att det beror på det svenska skogsbrukets påstådda skövling av svensk natur.

  Företrädarna för de tre naturturismföretagen påstår att de skulle kunna skapa en samhällsnytta som överträffar den som Sveaskog, 300.000 privata skogsägare m.fl. skapar bara de fick bestämma hur skogen ska brukas. Eller rättare sagt inte ska brukas.

  Ett snabbt sök på Allabolag visar att de på sammanlagt ca 26 års verksamhet lyckats skapa 6 arbetsplatser (inkl. de fyra personerna som uttalar sig!) och en omsättning på uppskattningsvis 5 miljoner kronor per år.
  Trots gratis(?) draghjälp från ett av det Nederländska och Svenska Postkodlotteriet tungt finansierat Rewilding Europe-projekt, hade det största av av de tre företagen 2016 bara en omsättning på knappt 3 miljoner kronor.(källa: Allabolag)

  En sak är i alla fall säker Lars M Johansson. Du kan inte förvänta dig någon kompensation för en konfiskerad investering i skog om den ska betalas av utbytet från svensk naturturism så som naturturism definieras av de som uttalar sig i det här inlägget!


 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Faktaresistens hos Mats S Johansson

  Nu har Mats S Johansson avslöjats med skägget i brevlådan. Han skriver att han vägrar att TRO på att skogsbruket skövlar svensk natur. Si där.....en till som vägrar tro på verklighetens verklighet i skogslandskapet. Dessa faktaresistenta personer är de nya tvivelskaparna som sprider tvivel som är en uträknande strategi att sprida tvivel omkring sig.. Syftet är lömskt uträknande. Nämligen att om man kan få okunniga naiva politiker ( som det finns många av) att bli tveksamma i att fatta för vår planet viktiga miljöförbättrande åtgärder, som istället går de ekonomiska kortsiktiga vinsternas intressens ärenden.. så vinner profiten...men förlorar allmänintresset att försvara den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Det finns många tvivelspridare inom klimatfrågan också, och genom att sprida tvivel, så uteblir viktiga åtgärder för att rädda de planitära gränserna. Att sen en övervägande vetenskaplig forskarkår har konstaterat att dagens skogsbruk INTE är långsiktigt hållbart... bryr sig sådana som Mats S Johansson inte om, för i hans värld är Donald Trump verkligheten...

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Håll dig till ämnet Göran!

  De som står bakom debattinlägget påstår att deras "naturturism" hade kunnat skapa en större samhällsnytta än dagens skogsägare, statliga som privata, bara de hade låtit bli att avverka skogen.
  Jag ifrågasätter i min kommentar om det verkligen är de svenska skogsägarnas påstådda härjningar som är orsaken till att de hittills misslyckats så totalt, inget annat.
  Jag tolkar deras tystnad som att jag kan ha rätt, och här är min egen analys:
  En mycket enklare och trovärdigare förklaring till att naturturismen har svårt att blomma ut i Sverige är att man försöker ta betalt för något som, tack vare allemansrätten, redan är gratis utan att lyckas synliggöra ett tillfört värde som står i paritet med priset som naturturism-företagarna måste ta ut för att kunna leva i ett högkostnadsland som Sverige.

  Göran, du må ha dina egna sätt att mäta samhällsnytta, men vi vanliga dödliga vet att arbete, intäkt, betald skatt och moms ingår i det som räknas som nyttigt om man vill leva i dagens samhälle. (samhällsnytta)

  Jag ska gå så lång att jag påstår att miljöorganisationernas ack så populära budskap att naturturism ska rädda både den svenska landsbygden och den biologiska mångfalden är så sökt och falskt att det borde ha genomskådats för länge sedan.
  - Hur länge kan SNF fortsätta att hävda att (turist)resor med "fossildrivna" transportmedel är mindre farliga för klimatet än svenska naturbetesdjur?
  - Hur många exempel på miljömässigt överbelastade turistorter globalt ska vi ha innan vi inser att den svenska naturen borde skonas för massturismens (Rewilding Europe´s "Lapponia")fasor?
  - Hur länge dröjer det innan de av en del av miljörörelsen så omhuldade finska exemplen på rovdjursturism avslöjas som de omvända djurparker de är? "Turistparker" där djuren matas fram framför burar som innehåller välbeställda (bara kamerautrustningen kan gå på över 100.000 kr) influgna turister istället för, som i våra djurparker, björnar, vargar och örnar?

  Göran, jag har tappat räkningen på hur många epitet du gett mig i diverse kommentarsfält vid det här laget, men en miljörörelse som inte tål att bli synad ens när de kommer med de mest horribla påståenden och som vägrar att erkänna goda resultat som de inte själva kan ta äran av är, som jag ser det, kanske på sikt det störts hotet vi har mot den svenska naturen.

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Faktaresistenta individer är meningslösa diskussioner

  Att diskutera vetenskapliga fakta och sanningar som bygger på relevanta uppgifter från oberoende forskare...... med faktaresistenta individer är bortkastad tid och helt meningslöst, trots deras ihärdiga skrivklåda och långa haranger med innehållslösa meningar..