"Sverige behöver skyndsamt införa produktionsincitament"

DEBATT. Sverige har inte prioriterat produktionsincitament. Utländska produktioner väljer därför bort Sverige till förmån för länder med lägre kostnader. Det är ett misstag som måste rättas till, skriver Anna Starbrink och Cecilia Elving (L).

Anna Starbrink (L)
Kulturregionråd, Region Stockholm
Cecilia Elving (L)
Ordförande, kulturnämnden, Region Stockholm


Regeringens kulturpolitiska ambitioner för filmen har länge varit kritiserad. Mycket grundar sig i oviljan att införa produktionsincitament för film och TV. Under Filmpolitiskt toppmöte i Göteborg häromveckan var budskapet glasklart: Sverige behöver skyndsamt införa produktionsincitament. Vi stämmer in i denna kritik och vill mot bakgrund av coronapandemin särskilt framhålla att regeringen missar ett historiskt läge för produktionsincitament, inte minst som verktyg i att återstarta Sverige.

Betydelsefull industri

Alla världens länder har drabbats hårt av coronapandemin. Tillsammans skapar de nu förutsättningar för en ekonomisk kickstart av historiska mått. I flertalet länder i västvärlden utgör film- och TV-industrin en viktig del i detta återstartsarbete. En inspelning inbegriper många olika typer av tjänster och genererar följaktligen betydande intäkter för flera sektorer: hela 67 procent av kostnaderna beräknas ligga inom andra sektorer. Det gör industrin betydelsefull i ett större tillväxtperspektiv.

Ökade produktionsincitament

Flertalet EU-länder har därför ökat sina produktionsincitament. Här kan Frankrike, Italien och Grekland särskilt nämnas. Men även Australien och Kanada har vidtagit sådana åtgärder.

För den globala film- och TV-industrin har produktionsincitament sedan länge spelat en värdefull roll. Med ett snitt på skatteåterbäringar på 25–30 procent av utgifterna är incitamenten helt centrala för hur en produktion kan finansieras och i slutändan vart den spelas in. För många länder ses alltså incitamenten som ett effektivt och strategiskt verktyg för att locka olika typer av investeringar.

Sverige väljs bort

Sverige tillhör fortfarande ett av enbart fyra länder i Europa som saknar produktionsincitament. Det är snart tre år sedan som Tillväxtverket presenterade sin utredning (Rapport 0239) om incitament i Sverige. Ett statligt incitament på 25 procent föreslogs och tillstyrktes senare av samtliga remissinstanser. Men regeringen har inte prioriterat frågan, med följden att utländska produktioner väljer bort Sverige till förmån för länder med lägre kostnader.

Med andra ord kan Sverige inte dra nytta av de ekonomiska mervärden som följer av ett produktionsincitament. Film- och TV-industrin är en sektor som kan omsätta mycket pengar på kort tid, vilket kan bli särskilt värdefullt när världen åter öppnas upp.

Trendskifte

I somras kunde ett trendskifte urskiljas när svenska produktioner flyttade sina inspelningar till Sverige på grund av pandemin. Till exempel flyttades nyinspelningen av Utvandrarna till Sverige från ett nedstängt Tjeckien. Att Sverige inte har ett produktionsincitament gör att vi inte kan dra samma nytta av trenden av hemkommande produktioner – men framför allt att framtida produktioner kommer att fortsätta prioritera bort Sverige.

Därtill börjar ett nytt filmlandskap ta form i huvudstadsregionen – inför det nya året tog fullmäktige i Region Stockholm beslut (8/12) om ett nytt produktionscentrum i samarbete med Stockholms stad.

Ett misstag av regeringen

Även med ett incitament måste självfallet en produktion – och all aktivitet som följer av en sådan – anpassa sig till de förhållanden och regler som följer av pandemin. Den rådande situationen i Sverige och världen är oerhört allvarlig och kommer med största sannolikhet att vara så ett tag framöver.

Men faktum kvarstår att regeringen har missat en historisk möjlighet att inte enbart hjälpa svensk film- och TV-produktion, utan även Sveriges ekonomiska återstart. Det är ett misstag som skyndsamt behöver rättas till.

Forrige artikel UR: Betydelsen av vårt uppdrag har tydliggjorts under pandemin UR: Betydelsen av vårt uppdrag har tydliggjorts under pandemin Næste artikel "Gratistidningar är inte en del av samhällsuppdraget"