"SKR och regionerna försöker inte stoppa digitala vårdmöten"

REPLIK. Digitala lösningar är nu särskilt viktigt för patienter som tillhör riskgrupper för covid-19 och alla regioner är måna om att säkerställa deras trygghet. Det stämmer inte att SKR och regionerna försöker stoppa digitala vårdmöten, skriver Marie Morell (M), SKR.

Marie Morell (M)
Ordförande sjukvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och regioner (SKR)


Under coronapandemin har behoven av digital vård ökat. Det är positivt att det nu finns ökade möjligheter för regioner att låta fler läkare och fysioterapeuter ge vård digitalt.

Fysioterapeuter spelar en avgörande roll för den viktiga rehabiliteringen för många patienter som genomgått sjukdomar och behandlingar. Mycket rehabilitering går också att genomföra digitalt, något som varit särskilt viktigt under coronapandemin. Däremot stämmer det inte som Haag och Sjölander påstår i en debattartikel den 18/8, att SKR och regionerna försöker stoppa digitala vårdmöten. Tvärtom.

Fysioterapeuter har den senaste tiden haft en mycket viktig roll i vården för de patienter som varit inlagda för covid-19. Samtidigt finns fortsatt stora behov av rehabilitering för andra patienter, exempelvis de som drabbats av lymfödem orsakat av cancerbehandling som Haag och Sjölander lyfter.

Möjliggörs på två sätt

Coronapandemin har ställt krav på att vi använder all befintlig hälso- och sjukvårdskompetens på smartast möjliga sätt, där de största behoven finns. För fysioterapeuternas del har det under våren möjliggjorts genom två nya sätt.

Den ena delen handlar om att SKR, Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund kommit överens om att läkare och fysioterapeuter, verksamma inom den så kallade nationella taxan, kan inlånas av regionerna utan att avtalen med dem bryts. På så sätt kan regioner på ett tydligare sätt utifrån de behov som uppstår tillvarata den kompetens som läkare och fysioterapeuter har.

Den andra delen handlar om regeringens beslut den 20 maj om tillfälliga ändringar i förordningarna om ersättning för läkare och fysioterapeuter för att göra det möjligt att ge digital vård inom ramen för den nationella taxan. Precis som Haag och Sjölander skriver kan mycket rehabilitering genomföras genom digitala lösningar, något som nu är särskilt viktigt för patienter som är äldre eller tillhör riskgrupper för covid-19. Alla regioner är måna om att säkerställa det och under våren nästan tiodubblades antalet digitala vårdkontakter i regionerna.

Stöd till regionerna

Före sommaren hade vi från SKR en dialog med Fysioterapeuterna och Sveriges Läkarförbund om ersättningsnivåer, men vi kom då inte överens. Därför ligger det i dag, i linje med regeringens beslut, på regionerna att besluta om ersättningsnivåer för dessa vårdgivare.

Till stöd för regionerna har SKR tagit fram rekommendationer om ersättningsnivåer. Vår bedömning är att ersättningen för digitala vårdåtgärder till vårdgivare inom den nationella taxan, på samma sätt som för andra vårdgivare, bör ta sin utgångspunkt i SKR:s rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster.

Forrige artikel Doroteas KSO: Sänk kommunalskatt i småkommuner genom extra statsbidrag Doroteas KSO: Sänk kommunalskatt i småkommuner genom extra statsbidrag Næste artikel Debatt: Finns konstruktivare sätt att kritisera islam än att bränna Koranen Debatt: Finns konstruktivare sätt att kritisera islam än att bränna Koranen
Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

DEBATT. Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar utifrån en inkomplett bild av segregationen. Skattepengar och statsbidrag hamnar i fel händer. Vi måste lägga ner myndigheter som inte gör nytta, skriver Josefin Utas, Slöseriombudsman.